Regeringens kilometerskattsutredning: ”Enormt haveri och resursslöseri”

Pressmeddelande Centerpartiet – 2017-02-28

Regeringen har nu fått ta emot utredningen från vägslitagekommittén. Per Åsling (C), ordförande för skatteutskottet och skattepolitisk talesperson, kommenterar:

– Nonchalant att tillsätta en mastodontutredning som landat på 1000 sidor och som nu går direkt till papperskorgen. Regeringen har bara några dagar innan utredningen ska presenteras sagt att man backar från kilometerskatten för att förslaget inte var bra. Det kunde vi slå fast redan när utredningen tillsattes och det har vi påtalat upprepade gånger för regeringen. Det här är ett enormt haveri och resursslöseri från regeringens sida och har skapat oro i näringslivet, säger Per Åsling.

– Vi kan också konstatera att mycket av det vi varnat om finns skrivet klart och tydligt i utredningen. Det var en skatt som slår på jobb och företag på landsbygden. Det gav dessutom låg klimatnytta och drabbade skogsnäringen som är dem som levererar vårt biobränsle. Utredningen konstaterar att risken finns att priserna för biodrivmedel ökar med förslaget, säger Per Åsling.

– Regeringen har meddelat att de ska återkomma med ett nytt förslag. Då hoppas vi att de kan fokusera på det som ger verklig klimatnytta. Vi har ett konkret förslag som regeringen gärna kan ta. Vi föreslår en klimatrabatt för den som väljer att köpa en lastbil med förnybart bränsle i tanken. Det innebär rent praktiskt att den som köper en ny, klimatvänlig lastbil får ett avdrag på priset. På det sättet använder vi en morot, inte en piska, för att skapa en större efterfrågan på lastbilar som drivs av förnybart, säger Per Åsling.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

LT uppmärksammar problemen vid Miljöprövningsdelegationen

Länstidningen skriver idag att ”Flera år utan myndighetsbeslut i viktiga miljöärenden har lett till att stora byggen inte kommer i gång, samt kritik om att det här allvarligt skadar länets näringsliv. ”Flytta miljöprövningsdelegationen från Härnösand till länsstyrelsen i Jämtland”, uppmanar riksdagsman Per Åsling (C).” (Artiklarna finns inte på webben.)

Flytta tillbaka miljöprövningsdelegationen till Jämtlands län

Pressmeddelande 2016-12-14

Länsstyrelsen i Västernorrland har kapitalt misslyckats med att hantera miljöprövningsärenden från Jämtlands län. Handläggningstiderna har blivit oacceptabelt långa efter att ärenden hanteras vid miljöprövningsdelegationen i Härnösand.

Det verkar även som att ledningen i Västernorrland tar denna allvarliga situation med ro. Handläggningstider på över två år innebär att för oss i Jämtland viktiga investeringar i bostäder, besöksnäringen, energi och vägar senareläggs eller omöjliggörs.

Den akuta situationen har även uppmärksammats av Sveriges Bergmaterialindustri som JO-anmält länsstyrelsen i Västernorrland.

Länsstyrelsen i Jämtland har försökt att på ett konstruktivt sätt erbjuda kompetens men det nonchaleras.

Jag tror dessutom att det i grunden var fel att slå ihop miljöprövningsdelegationerna i Jämtland och Västernorrland. Det blev en centralisering och lokalkännedom försvåras.

Kravet att flytta miljöprövningsnämnden till Östersund ska även ses i förläningen av storregiondebatten. Det här är en konkret åtgärd att flytta besluten närmare invånarna i Jämtlands län.

Brev till miljöminister Karolina Skog

Flytta miljöprövningsdelegationen till länsstyrelsen i Jämtlands län

Under 2012 förändrades Miljöprövningsdelegationernas (MPD:s) organisation i landet, vilket innebar att miljöprövningsverksamheten i Jämtlands län överfördes till MPD i Västernorrland.
Även om ambitionen med flytten varit god har utfallet inte blivit vad man hoppats på.
Efter förändringen har handläggningstiderna av tillståndsärenden ökat dramatiskt. Att tillståndsärenden drar ut på tiden hämmar utvecklingen. Konsekvensen av att företag kan få vänta flera år på tillstånd är därför långt ifrån tillfredsställande. Risken är att viktiga investeringar och nyetableringar skjuts i sank.

Varken Jämtlands län, eller något annat län, har råd att gå miste om viktiga företagssatsningar. Allra minst på grund av att myndigheter agerar allt för saktfärdigt. En orsak till förseningarna kan vara att lokalkännedomen och närheten till verksamheterna gått förlorad när MPD flyttades från Jämtlands län.

Det har tidigare tillförts resurser för att förenkla prövningen och snabba på handläggningstiderna. Det arbetet har tyvärr tagit stopp. Här behövs nu ett rejält omtag.

Jag vill därför föreslå att ministern återställer ordningen och flyttar tillbaka miljöprövningsdelegationen till länsstyrelsen i Jämtlands län.

Per Åsling
Riksdagsledamot (C)

Passivitet i Västernorrland skadar Jämtlands län

Pressmeddelande 2016-12-09

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västernorrland schabblar med miljöprövningar vilket skapar problem i Jämtlands län. Viktiga investeringar i våra basnäringar försvåras, och det gäller såväl vägbyggnation som energisatsningar.
– Jag är förvånad över att länsstyrelsen i Västernorrland är så passiv i handläggningen av ärenden och vägrar att ta emot hjälp från länsstyrelsen i Jämtlands län, säger Per Åsling.
Därför har Per Åsling i dag lämnat en fråga till statsrådet om minskade handläggningstider.

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Till statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Handläggningstider vid länsstyrelserna

Handläggningstider för tillstånd för miljöfarlig B-verksamhet vid landets länsstyrelser har enligt en undersökning från Ramböll 2015 blivit allt längre de senaste åren.
Skogforsk visar 2016 att handläggningstiderna skiljer mycket mellan olika länsstyrelser beroende på arbetssättet . Även myndigheters processer bör kunna kvalitetssäkras med avseende tid.
Det borde gå att utvärdera hur tidsåtgången ser ut i olika delar av länsstyrelsens handläggning för att kunna sprida kunskap om de arbetssätt som är mest effektiva.
Det är idag ett lotteri för medborgare och företag att söka miljötillstånd för täkter och annan miljöfarlig verksamhet. Största nitlotten tycks de dra som söker tillstånd via Västernorrlands län. Där har länsstyrelsen den 7 december 2016 JO-anmälts för långsam handläggning.
Handläggningstiden påverkar kostnaden för vägbyggnad och vägunderhåll i både Västernorrland och Jämtland. Det kan även fördröja vissa projekt, t ex en stor vindkraftspark i Hammerdal. Där saknas ännu tillstånd för täkten (Fyrås 2:4). Ansökan inlämnades i december 2014 och i mitten av november 2016 har länsstyrelsen enligt uppgift inte ens öppnat ärendet. Hela projektet om 120 vindkraftverk är kostnadsberäknat till ca 5 miljarder kronor.
Andra länsstyrelser kan mot ersättning bereda ärenden åt länsstyrelser som av olika skäl har byggt upp en orimligt stor ärendebalans. Länsstyrelsen i Jämtlands län har erbjudit länsstyrelsen i Västernorrlands län att handlägga ärenden, men erbjudandet har avvisats.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:
Vad avser statsrådet vidta för åtgärder för att effektivisera handläggningen vid landets länsstyrelser och för att minska skillnader i handläggningstid mellan olika länsstyrelser?

Per Åsling (C)