Centerpartiet prioriterar service i hela landet

I januariavtalet fastslås att fler servicekontor ska etableras i hela landet. Syftet är att förbättra den statliga servicen.

Statens servicecenter ska från 1 juni 2019 överta ansvaret för de 113 servicekontor där Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samverkar för att ge privatpersoner och företagare service.

– Det är viktigt att staten finns närvarande över hela landet. Det ökar förtroendet för myndigheterna och bidrar till tillväxt och starkare arbetsmarknad, säger Per Åsling, riksdagsledamot för Centerpartiet.

Det är också angeläget att fler myndigheter inkluderas, och närmast gäller det Arbetsförmedlingen.

– Vi har drivit på för att medborgare och företag ska få bättre service via fler kontor och av fler myndigheter. Det här minskar klyvningen av landet och stärker landsorterna. Omlokaliseringar till Östersund har visat mycket goda resultat, säger Per Åsling.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2019.

Uppföljning av flyttade tjänster

Brev till Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf

Information angående omlokalisering av tjänster till Tillväxtverket i Östersund

Som en del av den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag om en omlokalisering av 10 000 statliga arbetstillfällen meddelade regeringen i augusti 2017 att 20 jobb skulle omlokaliseras till Tillväxtverket i Östersund. Dessa 20 jobb skulle då adderas till de vid tillfället cirka 80 befintliga jobben på myndigheten i Östersund.

Omlokaliseringen skulle enligt regeringens direktiv vara verkställd i november 2018. Nu har det framkommit uppgifter om att enbart fyra tjänster rent fysiskt flyttat till Östersund. Även om antalet tjänster gått från 80 fast anställda till att dag uppgå till 100 så har antalet tjänster i Stockholm enligt uppgifter inte minskat.

Det är givetvis positivt att nya tjänster tillkommer på Tillväxtverket i Östersund men samtidigt var uppdraget till Tillväxtverket tydligt: jobb ska omlokaliseras.

Statliga myndigheter lokaliseras i för liten omfattning till alla delar av landet. Än värre är att befintliga myndigheter som redan utlokaliserats i vissa fall arbetar aktivt för att centralisera sig själva tillbaka till storstadsområdena eller centralorter.

Det är anmärkningsvärt och förvånande att omlokalisering av tjänster inte skett till Tillväxtverkets kontor i Östersund trots tydliga direktiv från regeringen.

Landsbygdskommitténs förslag om en omlokalisering av 10 000 statliga jobb från Stockholmsregionen till andra regioner i landet pekar ut en tidsram på fem till sju år inom vilket målet ska vara nått. Det är ett konkret, siffersatt mål och ett stort kliv mot fler statliga jobb i hela landet. För att det ska kunna bli verklighet är det en förutsättning att alla myndigheter som fått tydliga direktiv om omlokalisering fullföljer dessa inom satta tidsramar.

Jag vill mot denna bakgrund be om ett möte med Generaldirektör Gunilla Nordlöf för att få mer information om hur processen sett ut och framgent ser ut för att verkställa beslutet om en omlokalisering av 20 tjänster till Tillväxtverket i Östersund.

Med vänliga hälsningar,
Per Åsling
Riksdagsledamot för Jämtland (C)

Landsbygdsutveckling värd namnet!

.

Vi arbetar för likvärdig service och mer pengar i plånboken för människor på landsbygden.

Centerpartiet vill:

• införa ett landsbygdsavdrag där man som medlem i samfällighetsföreningar på landsbygd ska kunna göra avdrag med 50 procent på avgifter upp till max 6000 kronor. Satsningen är på 2 miljarder kronor under nästa mandatperiod.

• att värden från naturresurser ska stanna där de skapas. Inför vattenkraftsåterbäring genom att fastighetsskatten för elproducerande fastigheter regionaliseras.

• öka och fördela infrastrukturanslagen mer rättvist i hela landet. Vi vill också förstärka underhållet av enskilda vägar med 300 miljoner, och stoppa Trafikverkets överföring av kostnader på enskilda för vägunderhåll och snöröjning.

• stoppa planerna på en kilometerskatt som gör det dyrare att bo och driva företag på landsbygden