Det enskilda skogsbruket ska försvaras!

Debatten om skogsbrukets villkor har varit intensiv. Anledningen är att äganderätten inte har respekterats. S och MP har i regeringsställning frångått att produktions- och miljömålen ska vara jämställda. Myndigheter har fått och tillåtits göra nya tolkningar av regelverk. Skogsägandets långsiktiga villkor har åsidosatts och rättsosäkerhet har skapats.

Skogsvårdslagsutredningen som presenterades i oktober är ytterligare ett hårt slag mot skogsbruket. Förslagen i utredningen hotar åter det privata ägandet på ett sätt som vi inte sett förut och gör det svårare att driva skogsbruk.

Utredningen har fått hård kritik, inte minst för att den gör det lättare för miljöorganisationer att överklaga pågående markanvändning som redan fått tillstånd. Det innebär att äganderätten och egendomsskyddet äventyras när allt fler, utan lokal anknytning, kan stoppa den lilla skogsägarens avverkning. Med utredningens förslag kan en intresseorganisation i Stockholm sätta stopp för en avverkning i vårt län. Dessutom kommer överklagandena leda till stora kostnader. Det slår hårdast för små skogsägare och lägger en skugga över skogsbruket i länet och i Sverige.

Vid en första anblick kan utredningens förslag om en ökad miljöhänsyn verka oskyldigt men problemet är att utredningen inte tittat på vad det innebär när det blir svårare att driva ett fungerande skogsbruk. Konsekvensanalyser saknas. Den nämner inget om vad förslagen får för effekter, varken vad gäller klimatutsläpp eller för export och jobb i den viktiga skogsnäringen.

För Centerpartiet är det självklart att skogsbruket spelar en nyckelroll för svensk ekonomi, jobben och produktionen av förnybar energi. Därför behöver skogsbruket få rätt förutsättningar att förvalta skogen med frihet under ansvar. Det småskaliga skogsbruket har i flera generationsled skapat en mångfald och långsiktighet inom naturvården, men med utredningens förslag kommer det småskaliga skogsbruket straffas hårdast.
Vi vill stärka äganderätten och att markägare ska kunna fortsätta förvalta sina familjeskogsbruk i Offerdal och alla andra delar av länet i många kommande generationer.

Per Åsling, C, riksdagsledamot

Myndigheterna kostar onödigt mycket

Intervju i Altinget angående att lokalhyran för de statliga myndigheterna ligger en bra bit över 20 miljarder kronor och hyran per kvadratmeter har ökat med drygt 20 procent på en sjuårsperiod. Samtidigt har lokalarean i Stockholm och Malmö ökat, men minskat i övriga landet. Stockholm, där 22 procent av befolkningen bor, står för 29 procent av lokalarean och hela 39 procent av lokalkostnaderna.

– Ta Skatteverket som exempel. Bara genom att flytta från Södermalm i Stockholms innerstad till Solna har man sparat 90 miljoner kronor om året i lokalkostnader. Och då handlar det om en flytt inom Stockholmsområdet, säger Per Åsling till Altinget.

Läs artikeln här: www.altinget.se/rikspolitik/artikel/per-aasling-myndigheterna-kostar-onodigt-mycket

Regionala satsningar på infrastruktur driver utveckling i hela landet

Debattartikel publicerad i Östersunds-Posten 2017-04-28

Välfungerade och pålitliga tågförbindelser är en förutsättning för att människor ska kunna bo, jobba och driva företag i hela landet och är viktiga för att minska transportsektorns klimatutsläpp. För Centerpartiet handlar det om att hela landet ska leva.

Bättre järnvägsunderhåll och bra regionala järnvägar är nödvändiga för att komplettera de ordinarie stambanorna.

I Jämtlands län har vi flera exempel på järnvägar som har potential att utvidga arbetsmarknadsregionen, stärka turismnäringen och skapa tillväxt. Satsningar skulle bidra till förbättrad framkomlighet för såväl gods- som persontrafik.

Jag tänker på Inlandsbanan som sträcker sig genom vackra landskap från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Banans utveckling är en fråga som är större än själva järnvägen, det handlar om att tillvarata och utveckla inlandets potential.

Jag tänker också på behovet av att sätta upp tydliga mål för infrastrukturinvesteringar. Det vore rimligt att möjliggöra trafik mellan Östersund och Stockholm på fyra timmar eller Östersund–Trondheim på mindre än två timmar.

Det finns en alltför traditionell syn på hur infrastruktur ska finansieras, nämligen via statens budget. Centern anser att vi måste öka samfinansierandet av infrastrukturprojekt och öppna för nya former av finansieringsmetoder.

Infrastrukturinvesteringar behöver ett ökat inslag av offentlig-privat samverkan.

OPS innebär att en form av offentlig upphandling tillämpas där ett privat företag eller konsortium kan tilldelas uppdraget att finansiera, bygga och under en längre tid driva en offentlig nyttighet, exempelvis en järnväg. Internationellt, och även inom landet, hittar vi flera exempel på OPS-lösningar, exempelvis Arlandabanan och Öresundsbron.

Centerpartiet har under flera år drivit på att Trafikverket skulle få i uppgift att satsa på minst tio OPS-projekt.

Regeringens egen utredning föreslår nu att minst tre OPS-projekt bör prövas och det är en bra början. Vi har bland annat föreslagit Inlandsbanan och en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Inlandsbanan är ett utmärkt projekt som lämpar sig väl för investeringar och fortsatt utveckling via OPS. Genom att utveckla Inlandsbanan minskar sårbarheten för hela landets godstransporter och möjligheten att flytta gods från väg till järnväg ökar.

En utvecklad Inlandsbana skulle ge företagare i inlandet bättre förutsättningar att konkurrera inom Sverige såväl som på en exportmarknad.

I takt med ett ökat behov av godstransporter, inte minst de stora biomassatillgångarna norr, kan Inlandsbanan fylla en viktig roll som komplement till den bottniska kustkorridoren och stambanegodsstråket.

Per Åsling (C)
riksdagsledamot

Oacceptabelt att dra in nattågen

SJ har släppt en bomb! I april slutar nattågen gå till Jämtland. Fortsättningsvis kommer en turistanpassad nattågstrafik finnas i 90 dagar.

Detta plötsliga besked kommer att få stora konsekvenser för länets invånare, för besöksnäringen och för tillväxten i Jämtland men även för klimatet då allt fler kommer att tvingas att välja flyget.
Av klimatskäl är en utvecklad tågtrafik av stor betydelse och många arbetspendlare, privatpersoner och gäster föredrar tåg före bil och flyg. Många företag och organisationer har klimatmål och begränsar därför sina utsläpp. För dessa blir nu Jämtland svårare att nå.

Tidigare år har diskussionen med SJ gällt nattågen väster om Östersund men nu gäller det plötsligt hela Jämtland. Det är ett oacceptabelt beslut av SJ. En viktig faktor som inte får glömmas bort är att SJ själva tagit på sig ansvaret att köra nattåg till Jämtland. Nattågstrafiken till norra Norrland är upphandlad vilket innebär att det finns ett statligt stöd till den trafiken.

Men när frågan om upphandling var aktuell för ett antal år sedan meddelade SJ att de skulle köra nattåg till Jämtland på kommersiell grund. Det är möjligt – och till och med troligt – att nattåget till Jämtland också ska upphandlas. Men fram till dess har SJ ansvaret för att nattågen fortsätter att gå.

Det är inte möjligt för ansvariga politiker på riksnivå att besluta vilka tåg SJ ska köra. Däremot kan regering tillföra mer resurser till den pott hos Trafikverket som betalar stöd till upphandlad trafik och på så sätt underlätta för fortsatt nattåg!

Som orsak till sitt nedläggningsbeslut anger SJ att det är för få resande. De påstår att under ”normalsäsong” åker 40 personer i snitt nattåg till Jämtland. Men samtidigt vittnar åtskilliga länsbor och turister att det är omöjligt att göra nattågsbokningar. Man får oftast beskedet att tåget är fullbelagt!

SJ har ett bokningssystem som inte fungerar och det har påtalats vid många möten med ansvariga på SJ utan att det blivit åtgärdat. Kan man inte boka biljett blir det naturligtvis heller inga resenärer!
SJ måste ta sitt ansvar och backa från beslutet om nedlagd nattågstrafik till Jämtland till dess en annan lösning finns!

Per Åsling (C)
Eva Hellstrand (C)
Theresa Flatmo (C)
Bosse Svensson (C)
Maria Söderberg (C)
Daniel Danielsson (C)

Publicerad i ÖP och LT 2015-09-02