Regionala satsningar på infrastruktur driver utveckling i hela landet

Debattartikel publicerad i Östersunds-Posten 2017-04-28

Välfungerade och pålitliga tågförbindelser är en förutsättning för att människor ska kunna bo, jobba och driva företag i hela landet och är viktiga för att minska transportsektorns klimatutsläpp. För Centerpartiet handlar det om att hela landet ska leva.

Bättre järnvägsunderhåll och bra regionala järnvägar är nödvändiga för att komplettera de ordinarie stambanorna.

I Jämtlands län har vi flera exempel på järnvägar som har potential att utvidga arbetsmarknadsregionen, stärka turismnäringen och skapa tillväxt. Satsningar skulle bidra till förbättrad framkomlighet för såväl gods- som persontrafik.

Jag tänker på Inlandsbanan som sträcker sig genom vackra landskap från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Banans utveckling är en fråga som är större än själva järnvägen, det handlar om att tillvarata och utveckla inlandets potential.

Jag tänker också på behovet av att sätta upp tydliga mål för infrastrukturinvesteringar. Det vore rimligt att möjliggöra trafik mellan Östersund och Stockholm på fyra timmar eller Östersund–Trondheim på mindre än två timmar.

Det finns en alltför traditionell syn på hur infrastruktur ska finansieras, nämligen via statens budget. Centern anser att vi måste öka samfinansierandet av infrastrukturprojekt och öppna för nya former av finansieringsmetoder.

Infrastrukturinvesteringar behöver ett ökat inslag av offentlig-privat samverkan.

OPS innebär att en form av offentlig upphandling tillämpas där ett privat företag eller konsortium kan tilldelas uppdraget att finansiera, bygga och under en längre tid driva en offentlig nyttighet, exempelvis en järnväg. Internationellt, och även inom landet, hittar vi flera exempel på OPS-lösningar, exempelvis Arlandabanan och Öresundsbron.

Centerpartiet har under flera år drivit på att Trafikverket skulle få i uppgift att satsa på minst tio OPS-projekt.

Regeringens egen utredning föreslår nu att minst tre OPS-projekt bör prövas och det är en bra början. Vi har bland annat föreslagit Inlandsbanan och en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Inlandsbanan är ett utmärkt projekt som lämpar sig väl för investeringar och fortsatt utveckling via OPS. Genom att utveckla Inlandsbanan minskar sårbarheten för hela landets godstransporter och möjligheten att flytta gods från väg till järnväg ökar.

En utvecklad Inlandsbana skulle ge företagare i inlandet bättre förutsättningar att konkurrera inom Sverige såväl som på en exportmarknad.

I takt med ett ökat behov av godstransporter, inte minst de stora biomassatillgångarna norr, kan Inlandsbanan fylla en viktig roll som komplement till den bottniska kustkorridoren och stambanegodsstråket.

Per Åsling (C)
riksdagsledamot

Oacceptabelt att dra in nattågen

SJ har släppt en bomb! I april slutar nattågen gå till Jämtland. Fortsättningsvis kommer en turistanpassad nattågstrafik finnas i 90 dagar.

Detta plötsliga besked kommer att få stora konsekvenser för länets invånare, för besöksnäringen och för tillväxten i Jämtland men även för klimatet då allt fler kommer att tvingas att välja flyget.
Av klimatskäl är en utvecklad tågtrafik av stor betydelse och många arbetspendlare, privatpersoner och gäster föredrar tåg före bil och flyg. Många företag och organisationer har klimatmål och begränsar därför sina utsläpp. För dessa blir nu Jämtland svårare att nå.

Tidigare år har diskussionen med SJ gällt nattågen väster om Östersund men nu gäller det plötsligt hela Jämtland. Det är ett oacceptabelt beslut av SJ. En viktig faktor som inte får glömmas bort är att SJ själva tagit på sig ansvaret att köra nattåg till Jämtland. Nattågstrafiken till norra Norrland är upphandlad vilket innebär att det finns ett statligt stöd till den trafiken.

Men när frågan om upphandling var aktuell för ett antal år sedan meddelade SJ att de skulle köra nattåg till Jämtland på kommersiell grund. Det är möjligt – och till och med troligt – att nattåget till Jämtland också ska upphandlas. Men fram till dess har SJ ansvaret för att nattågen fortsätter att gå.

Det är inte möjligt för ansvariga politiker på riksnivå att besluta vilka tåg SJ ska köra. Däremot kan regering tillföra mer resurser till den pott hos Trafikverket som betalar stöd till upphandlad trafik och på så sätt underlätta för fortsatt nattåg!

Som orsak till sitt nedläggningsbeslut anger SJ att det är för få resande. De påstår att under ”normalsäsong” åker 40 personer i snitt nattåg till Jämtland. Men samtidigt vittnar åtskilliga länsbor och turister att det är omöjligt att göra nattågsbokningar. Man får oftast beskedet att tåget är fullbelagt!

SJ har ett bokningssystem som inte fungerar och det har påtalats vid många möten med ansvariga på SJ utan att det blivit åtgärdat. Kan man inte boka biljett blir det naturligtvis heller inga resenärer!
SJ måste ta sitt ansvar och backa från beslutet om nedlagd nattågstrafik till Jämtland till dess en annan lösning finns!

Per Åsling (C)
Eva Hellstrand (C)
Theresa Flatmo (C)
Bosse Svensson (C)
Maria Söderberg (C)
Daniel Danielsson (C)

Publicerad i ÖP och LT 2015-09-02

Mjölkkronan och landsbygdsprogrammet kan rädda länets mjölkbönder

Mjölkböndernas kris har nu blivit akut, även här i länet. Rysslands importstopp som infördes 7 augusti, samt minskad efterfrågan på mjölkprodukter i EU, har resulterat i att världsmarknadspriset på mjölk sjunker.

Stora livsmedelskedjor använder situationen för att pressa enskilda producenter att sänka priset – men enskilda butiker och konsumenter får inte del av sänkningen. Storföretagen ökar sin marginal. För bönderna har ersättningen återigen sänkts.

Nu krävs handling, både omedelbart och på längre sikt. Böndernas intäkter måste öka och det kan ske på två sätt:
– Genom politiska beslut.
– Genom att svensk mjölk betalas som den kvalitetsprodukt den är.

Vi vet att konsumenter är beredda att betala för närproducerade livsmedel.

Jag föreslår nu två akuta insatser för att börja räta upp situationen.

• Mjölkkronan återinförs, vilket innebär att det läggs på en krona på priset på mjölk som producerats i länet. Den kronan går oavkortat till bonden. Butiker och konsumenter i länet kan på detta handgripliga vis snabbt hjälpa till att lindra den värsta krisen.

• Regeringen, med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i spetsen, måste omedelbart agera mot EU-kommissionären Phil Hogan för att få beslut om Landsbygdsprogrammet. I det ligger både en kopeng och en djurvälfärdsersättning. Ersättningarna är planerade sedan länge och avsedda att hjälpa svenska bönder att ta sig igenom den hårda konkurrenssituation som uppstått genom att svenskt lantbruk (via svensk lagstiftning) håller en högre kvalitet än övriga EU.

Nu måste vi konsumenter, handlare och bönder agera tillsammans, innan det är för sent. Jag bjuder in till ett möte i Trångsvikens bygdegård 1 februari kl 19.

Jag vill att vi tillsammans diskuterar hur vi kan höja betalningen för den jämtländska mjölken och ta fram en handlingsplan för hur mjölknäringen ska utvecklas i vårt län.

Per Åsling