Oacceptabelt att dra in nattågen

SJ har släppt en bomb! I april slutar nattågen gå till Jämtland. Fortsättningsvis kommer en turistanpassad nattågstrafik finnas i 90 dagar.

Detta plötsliga besked kommer att få stora konsekvenser för länets invånare, för besöksnäringen och för tillväxten i Jämtland men även för klimatet då allt fler kommer att tvingas att välja flyget.
Av klimatskäl är en utvecklad tågtrafik av stor betydelse och många arbetspendlare, privatpersoner och gäster föredrar tåg före bil och flyg. Många företag och organisationer har klimatmål och begränsar därför sina utsläpp. För dessa blir nu Jämtland svårare att nå.

Tidigare år har diskussionen med SJ gällt nattågen väster om Östersund men nu gäller det plötsligt hela Jämtland. Det är ett oacceptabelt beslut av SJ. En viktig faktor som inte får glömmas bort är att SJ själva tagit på sig ansvaret att köra nattåg till Jämtland. Nattågstrafiken till norra Norrland är upphandlad vilket innebär att det finns ett statligt stöd till den trafiken.

Men när frågan om upphandling var aktuell för ett antal år sedan meddelade SJ att de skulle köra nattåg till Jämtland på kommersiell grund. Det är möjligt – och till och med troligt – att nattåget till Jämtland också ska upphandlas. Men fram till dess har SJ ansvaret för att nattågen fortsätter att gå.

Det är inte möjligt för ansvariga politiker på riksnivå att besluta vilka tåg SJ ska köra. Däremot kan regering tillföra mer resurser till den pott hos Trafikverket som betalar stöd till upphandlad trafik och på så sätt underlätta för fortsatt nattåg!

Som orsak till sitt nedläggningsbeslut anger SJ att det är för få resande. De påstår att under ”normalsäsong” åker 40 personer i snitt nattåg till Jämtland. Men samtidigt vittnar åtskilliga länsbor och turister att det är omöjligt att göra nattågsbokningar. Man får oftast beskedet att tåget är fullbelagt!

SJ har ett bokningssystem som inte fungerar och det har påtalats vid många möten med ansvariga på SJ utan att det blivit åtgärdat. Kan man inte boka biljett blir det naturligtvis heller inga resenärer!
SJ måste ta sitt ansvar och backa från beslutet om nedlagd nattågstrafik till Jämtland till dess en annan lösning finns!

Per Åsling (C)
Eva Hellstrand (C)
Theresa Flatmo (C)
Bosse Svensson (C)
Maria Söderberg (C)
Daniel Danielsson (C)

Publicerad i ÖP och LT 2015-09-02

Mjölkkronan och landsbygdsprogrammet kan rädda länets mjölkbönder

Mjölkböndernas kris har nu blivit akut, även här i länet. Rysslands importstopp som infördes 7 augusti, samt minskad efterfrågan på mjölkprodukter i EU, har resulterat i att världsmarknadspriset på mjölk sjunker.

Stora livsmedelskedjor använder situationen för att pressa enskilda producenter att sänka priset – men enskilda butiker och konsumenter får inte del av sänkningen. Storföretagen ökar sin marginal. För bönderna har ersättningen återigen sänkts.

Nu krävs handling, både omedelbart och på längre sikt. Böndernas intäkter måste öka och det kan ske på två sätt:
– Genom politiska beslut.
– Genom att svensk mjölk betalas som den kvalitetsprodukt den är.

Vi vet att konsumenter är beredda att betala för närproducerade livsmedel.

Jag föreslår nu två akuta insatser för att börja räta upp situationen.

• Mjölkkronan återinförs, vilket innebär att det läggs på en krona på priset på mjölk som producerats i länet. Den kronan går oavkortat till bonden. Butiker och konsumenter i länet kan på detta handgripliga vis snabbt hjälpa till att lindra den värsta krisen.

• Regeringen, med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i spetsen, måste omedelbart agera mot EU-kommissionären Phil Hogan för att få beslut om Landsbygdsprogrammet. I det ligger både en kopeng och en djurvälfärdsersättning. Ersättningarna är planerade sedan länge och avsedda att hjälpa svenska bönder att ta sig igenom den hårda konkurrenssituation som uppstått genom att svenskt lantbruk (via svensk lagstiftning) håller en högre kvalitet än övriga EU.

Nu måste vi konsumenter, handlare och bönder agera tillsammans, innan det är för sent. Jag bjuder in till ett möte i Trångsvikens bygdegård 1 februari kl 19.

Jag vill att vi tillsammans diskuterar hur vi kan höja betalningen för den jämtländska mjölken och ta fram en handlingsplan för hur mjölknäringen ska utvecklas i vårt län.

Per Åsling

Kommentar till Decemberuppgörelsen

Vi har under hösten haft ett exceptionellt politiskt läge i Sverige. Det kulminerade när Sverigedemokraterna, genom att inte lägga ner sina röster i budgetomröstningen, valde att bryta mot den praxis som gällt i årtionden. Denna praxis är grunden för att Sverige kunnat ha minoritetsregeringar, vilket varit mer regel än undantag i modern tid. Sedan enkammarriksdagen infördes 1970 är det bara tre regeringar som haft egen majoritet: Fälldins första och andra samt Reinfeldts första.

Sverige måste kunna regeras i minoritet. Det har därför varit nödvändigt att skapa spelregler för detta. Överenskommelsen har varit att den partikonstellation som har störst stöd släpps fram. Så skedde även vid höstens val av statsminister. I samband med budgetprocessen blev det emellertid uppenbart att de konstitutionella spelreglerna behöver förtydligas.

Den överenskommelse som nu gjorts av allians- och regeringspartierna innebär att den partikonstellation som har störst stöd släpps fram, även när det gäller budgetbeslut. Samsynen över blockgränserna om hur Sverige ska styras gäller nu mellan de sex ingående partierna fram till valet 2022.

Den uppkomna situationen hade kunnat undvikas. Centerpartiet har vid flera tillfällen lyft behovet att tydliggöra beslutsprocessen när det gäller budgetar. Detta konkretiserades i en artikel på DN Debatt 9 december, undertecknad av Alliansens partier. Nu är det grunden för uppgörelsen. S har köpt det vi sagt hela tiden. Det här innebär också en uppgörelse om att enskilda budgetdelar inte ska kunna brytas ut ur budgeten, vilket socialdemokraterna gjort vid flera tillfällen under förra mandatperioden.

För Centerpartiet är det viktigt att skapa långsiktiga spelregler. Det finanspolitiska ramverket har tjänat Sverige väl. Tack vare detta ramverk har vi en av Europas starkaste ekonomier. Överenskommelsen är viktig för att upprätthålla det internationella förtroendet för Sveriges ekonomiska stabilitet och för att det ska bli möjligt att ta långsiktigt ansvar även i opposition. För oss har det också varit viktigt att värna om och stärka demokratin. På det här sättet gör vi det, genom att se till så att riksdagen fungerar, och att minoritetsregeringar, som vi oftast har i detta land, kan få igenom sin budget samtidigt som oppositionen kan driva en konstruktiv oppositionspolitik och granska regeringen.