Service är en nyckel till de nya jobben

Grunden för att vi ska kunna bo, leva och verka i hela Jämtlands län och i hela landet är att det finns jobb. Därför är en politik som gynnar jobbskapandet i växande företag nödvändig. I vårt län växer nio av tio nya jobb fram i små och nya företag. Om jobben ska bli fler måste vi underlätta för de som skapar jobben, alltså de företagsamma människorna.

Allt detta kan framstå som enkelt och logiskt. Likväl är vi alltför få som i kommuner, regioner och i riksdagen driver en sådan politik. För oss som centerpartister är det självklart att landsbygden ska ha en fungerande ekonomi, stå på egna ben, och inte vara beroende av staten.

Många upplever att grundläggande samhällsfunktioner blivit allt glesare. En grundläggande service på rimligt avstånd från där man bor och verkar är en förutsättning för att en ort ska överleva på längre sikt.

Vi vill därför införa en servicegaranti som innebär rätt till en grundläggande offentlig service i hela landet. Det innebär konkret en lägsta nivå – ett golv – på tillgången till samhällstjänster och service som vi som medborgare i Sverige har rätt till, oavsett var i landet man bor.

Viktiga delar i en grundläggande service i hela landet är fortsatta bredbandssatsningar, rätt till postservice, tillgång till försäkringskassa, arbetsförmedling och närvarande polis, uppföljning av mobiltelefonioperatörernas utfästelser om täckning etcetera.

Offentliga aktörer, exempelvis Posten, agerar på ett oacceptabelt sätt genom neddragning av service. Därför har Centerpartiet i Jämtlands län sett till att PTS, Post- och Telestyrelsen som är den statliga myndighet som kontrollerar Posten, ser över Postens neddragningar i Härbärgsdalen. Vi såg också till att den statliga serviceutredaren Catharina Håkansson Boman gjorde en resa till Kallsedet och på plats fick information om de utmaningar som invånarna ställs inför. Vi vill uppmuntra nya moderna servicelösningar där samordning av olika funktioner kan ske. Vi hoppas att Lidsjöberg kan bli ett pilotprojekt som bildar modell för övriga landet. Tack vare att PTS och länsstyrelsen nu granskar Härbärgsdalen räknar vi med att postlådorna kommer till användning igen.

Självklart är också den kommersiella servicen, affären, bankomaten och bilverkstaden, en viktig förutsättning för landsbygdens och hela landets tillväxt. Få av oss är beredda att bo och driva företag på en plats där det är ett stort och tidskrävande projekt att tanka bilen eller att köpa några liter mjölk.

Den politik vi fört, exempelvis i det kommande Landsbygdsprogrammet, ger möjlighet för fler lanthandlare, fler tankstationer och apotek och andra kommersiella nyckelfunktioner att finns kvar, utvecklas och nyetableras i hela landet. Denna satsning måste fortsätta!

Per Åsling, riksdagsledamot C
Eva Hellstrand, gruppledare landstinget C

Vilseledande i Dagens Industri

Med anledning av Dagens Industris artiklar i dag vill jag göra några kommentarer:

– Jag har före och under hela min tid som riksdagsledamot även varit aktiv inom det lokala näringslivet. Detta arbete har jag varit helt öppen med i mina båda personvalskampanjer. Min drivkraft i både näringsliv och politik är att stärka den ekonomiska basen i Jämtlands län för att på sikt skapa ett attraktivt näringsliv som gynnar hela regionen.

– Av de bolag som Dagens Industri i dag skriver om har jag ett engagemang i två: Trångsviksbolaget, där uppdraget under alla år varit helt ideellt, och jag har aldrig plocka ut en enda krona i lön eller annan ersättning, samt Ekonord, där uppdraget från början var helt ideellt men jag nu har fått ett styrelsearvode på 40.000 kronor.

– Jag är en av cirka 100 aktieägare i Trångsviksbolaget och har alltså inte haft någon privat ekonomisk vinning. Mitt engagemang via Trångsviksbolaget har skett på ideell basis under 14 års tid.

– Att folk känner varandra är svårt att undvika när man jobbar i ett litet län som Jämtland. Men eftersom mitt engagemang har varit ideellt har jag aldrig upplevt några intressekonflikter.

För mig är det viktigt stärka finansieringsmöjligheter för bolag i Jämtlands län och övriga inlandet, som en del av mitt arbete för stärka landsbygden. För att fler människor ska kunna bo här krävs flera arbetstillfällen. Det i sin tur kräver fler och växande företag.

Löfven borde bemöta Max i sakfrågan istället

Pressmeddelande 2014-01-22
– Bergfors har ju rätt i sak, det är anmärkningsvärt att Stefan Löfven inte bemöter påståendet i sak, säger Per Åsling.
– Man kan absolut diskutera om interna brev av den sorten är lämpliga eller inte, men rimligen vill företagsledningen informera sina anställda om sin bild av verkligheten, säger Per Åsling.
– Löfven borde bemöta Max påstående i sakfrågan istället för att sabla ner en enskild näringsidkare som anställer många tusentals ungdomar och via skattsedeln finansierar den vård och omsorg Löfven säger sig vara så mån om, säger Per Åsling.
– Han ger sig på ett företag som använt momssänkningen till att utveckla sin verksamhet, nyanställa i hela landet och dessutom satsat hårt på miljöfrågor, säger Per Åsling

Uppmärksammades av bland andra Aftonbladet, Expressen och Svenska Dagbladet.

Möte med Livsmedelsverket – ett steg åt rätt håll

Pressmeddelande 2013-11-19

Centerpartiet har i dag träffat Livsmedelsverkets generaldirektör Stig Orustfjord för att diskutera konsekvensen av förslaget om att förbjuda försäljning av opastöriserad mjölk till privatpersoner.

– Det känns som att vi tagit steg i rätt riktning. Vi fick definitivt gehör för våra åsikter, säger riksdagsledamot Per Åsling.

Förslaget att förbjuda försäljning av opastöriserad mjölk skulle få till konsekvens att privatpersoner inte kan göra ostkaka och grynost enligt historiska recept.

Centerpartiet och ett antal inbjudna ostkake-entusiaster har i samtal med Livsmedelsverkets generaldirektör Stig Orustfjord påtalat att man bör värna den regionala matkulturen och snarare satsa på information än förbud.

– Dagens samtal gick i god ton och vi presenterade våra invändningar. Jag hoppas och tror att vi ska kunna hitta en lösning på frågan, säger Per Åsling.

– Vi är överens om att opastöriserad mjölk inte utgör någon fara när den används i ostkaka eller grynost, säger Åsling.

– Vi tycker att man ska satsa på rejäl information om riskerna att dricka opastöriserat. Det är klart bättre än att förbjuda försäljning och därmed också möjligheten att göra ostkaka eller grynost, säger Åsling.

Efter nyår väntas Livsmedelsverket presentera ett slutgiltigt förslag.

– Förhoppningen är att man tar med sig det vi nu sagt och väljer en linje där man formulerar krav på information till den som köper mjölken istället för ett förbud att sälja, säger Åsling.