Annie Lööf stoppade månadsuppgifterna

Pressmeddelande 2013-08-30

I dag skriver Centerledaren Annie Lööf i Dagens Industri att regeringen inte kommer att lägga fram det hårt kritiserade förslaget om månadsgiftsupplämmning, den så kallade MUPP:en. Annie Lööf skriver också att regeringen satsar 844 miljoner kronor den kommande fyraårsperioden på att förenkla reglerna för småföretagen.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf har jobbat hårt för att månadsuppgiftslämnande för företag inte ska införas. Nu står det klart att det arbetet lönat sig.

– Annie Lööf visar att Centerpartiet står på småföretagens sida. Det här är en stor framgång för småföretagarna, som nu kan andas ut, säger Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Per Åsling.

– Månadsuppgifter hade helt enkelt blivit kostsamt, byråkratiskt och en besvärlig procedur. Därför är det värdefullt att de andra allianspartierna har lyssnat på Centerpartiet i den här särskilt viktiga frågan, säger Åsling.

För att minska regelkrånglet ska småföretagen slippa rapportera månadsvisa uppgifter, det ska bli enklare att hyra ut verksamhetslokaler och tidpunkten för att lämna momsdeklarationer ska samordnas med tidpunkten för inkomstdeklarationen.

– Det är ett välkommet paket för landets småföretagare. Månadsuppgiftslämningen skulle drabba runt 100 000 små företag utan lönesystem väldigt hårt, säger Per Åsling.

Jämtlands läns företagare sparar 11,6 miljoner

Pressmeddelande 2013-08-28

I dag berättade näringsminister Annie Lööf om satsningar i höstens budget för att sänka kostnaderna för Sveriges företagare.
I Jämtlands län innebär det att 11 633 912 miljoner kronor i besparingar delas upp på 3 091 företag.
Det handlar om sänkta egenavgifter, minskade kostnader för sjuklöneansvaret och bättre tillgång till kapital för att fler småföretag ska kunna växa och skapa jobb.
– Ett viktigt steg tas nu för att förbättra villkoren för de minsta företagen, säger Per Åsling, länets riksdagsledamot (c). Detta är särskilt betydelsefullt i ett län som Jämtlands. Per välkomnar också den snabbutredning som ska göras för att kunna minska små företags sjuklönekostnader.

Fyra förslag för att fler småföretag ska växa. (Siffrorna är nationella)

· Sänkta egenavgifter
Den tidigare nedsättningen utökas med 2,5 procentenheter som ger 180 000 småföretag lägre kostnader med 509 miljoner kr årligen. Med förslaget sätts egenavgifterna ned med totalt 7,5 % upp till ett maxbelopp på 15 000 kronor per år. Nedsättningen av egenavgiften sänks från 1 januari 2014.

· Utvärdering av revisionsplikten
2010 slopade regeringen revisionsplikten för små företag. En utvärdering av den slopade revisionsplikten ska inledas under första halvåret 2015 och överväga om revisionsplikten bör slopas för fler företag. Syftet är att förenkla och minska kostnaderna för mindre privata aktiebolag.

· Investeraravdrag
För att stimulera tillgången till kapital för mindre företag införs i december ett investeraravdrag. Privatpersoner som satsar pengar i små företag får skatterabatt. Upp till 1,3 miljoner kronor i investering ger skattelättnad som är värd 15 procent av investeringen. Det betyder en skattelättnad på maximalt 195 000 kr per person och år. Kommissionen har godkänt investeraravdraget och totalt avsätts 800 miljoner kronor per år för detta.

· Snabb översyn för att minska sjuklönekostnaderna för små företag
Översynen ska se hur konstruktionen av högkostnadsskyddet kan utvecklas för att minska små företags kostnader för sjuklön. Möjlighet att differentiera högkostnadsskyddet utifrån företags storlek ska särskilt beaktas.

Per Åsling
Riksdagsledamot
Centerpartiet

Länets näringsliv behöver en länsstyrelse i Östersund

Mats Sjöstrand har ett uppdrag att utreda statens regionala organisation och därmed länsstyrelseindelningen. Enligt planeringen ska han komma med förslag under året. Motiven för utredningen är att möta framtiden. Den kommer dock att få konsekvenser för samhället både regionalt och lokalt.

För näringslivet i länet är det mycket viktigt att Östersund förblir residensstad oavsett om länet så småningom kommer att ingå i ett större län – och det av två skäl:

  • Inlandets frågor hanteras bäst i inlandet. Näringslivet i inlandet skiljer sig från det kustnära i många avseenden. Personer i strategiska ledningsfunktioner ska ha lokalkännedom och insikt om de särskilda utmaningarna i att driva företag här. Den kunskapen finns här och den måste vi värna. Som Håkan Wiklund påpekade i sin debattartikel 12 november så kan utredarens förslag leda till staten helt överger Norrlands inland. Det är oacceptabelt. Inlandet behöver en stark residensstad och det är naturligt att det är Östersund.
  • Länets företag behöver de kvalificerade arbetstillfällen som statlig verksamhet ger. Utan bra arbetsmöjligheter för den andra parten i familjen kommer länets företag att få mycket svårare att rekrytera och behålla nyckelpersoner. I Östersund finns nu ett kluster som ger många synergieffekter. Det ska utvecklas, inte monteras ner!

Jag vill också ge Håkan Wiklund rätt i hans uppfattning att det är få politiker som tar initiativ. Det är faktiskt bara Centerpartiet som agerar. Att Folkhälsoinstitutets arbetstillfällen blir kvar i Östersund är en arbetsseger för Centerpartiet. Lika viktigt är det nu att värna vår residensstad.