C föreslår obligatorisk inblandning av biobränsle i flyget

Biobränsle kan ge grönare flyg. Foto: Susanne Nilsson/CC BY-SA 2.0


Centerpartiet presenterade i dag ett krav på obligatorisk inblandning av biobränsle i flyget.
– Folk och företag i våra bygder behöver flyget – men det måste bli mera hållbart. Gröna bränslen från skogen kan ge nya jobb i våra skogsrika bygder, säger Per Åsling.
Flygbranschen har ambitiösa mål om att halvera sin klimatpåverkan till 2030. Ska det bli verklighet måste politiken vara med och genomföra reformer i rätt riktning. Regeringens förslag till flygskatt ger inget incitament till grön omställning eftersom skatten är densamma oavsett flygplanens effektivitet eller utsläpp.
– Vi måste fortsätta jaga utsläppen, inte resenärerna. Vi vill se en obligatorisk inblandning av förnybart bränsle i alla flyg som lyfter från svenska flygplatser. Ett sådant krav ger långsiktiga spelregler för omställningen och är både effektivare och billigare än regeringens förslag till flygskatt. Sverige är ett land med långa avstånd. Vårt förslag ger ett grönare flyg samtidigt som möjligheten att enkelt ta sig till alla delar av landet behålls, säger Per Åsling.

Regionala satsningar på infrastruktur driver utveckling i hela landet

Debattartikel publicerad i Östersunds-Posten 2017-04-28

Välfungerade och pålitliga tågförbindelser är en förutsättning för att människor ska kunna bo, jobba och driva företag i hela landet och är viktiga för att minska transportsektorns klimatutsläpp. För Centerpartiet handlar det om att hela landet ska leva.

Bättre järnvägsunderhåll och bra regionala järnvägar är nödvändiga för att komplettera de ordinarie stambanorna.

I Jämtlands län har vi flera exempel på järnvägar som har potential att utvidga arbetsmarknadsregionen, stärka turismnäringen och skapa tillväxt. Satsningar skulle bidra till förbättrad framkomlighet för såväl gods- som persontrafik.

Jag tänker på Inlandsbanan som sträcker sig genom vackra landskap från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Banans utveckling är en fråga som är större än själva järnvägen, det handlar om att tillvarata och utveckla inlandets potential.

Jag tänker också på behovet av att sätta upp tydliga mål för infrastrukturinvesteringar. Det vore rimligt att möjliggöra trafik mellan Östersund och Stockholm på fyra timmar eller Östersund–Trondheim på mindre än två timmar.

Det finns en alltför traditionell syn på hur infrastruktur ska finansieras, nämligen via statens budget. Centern anser att vi måste öka samfinansierandet av infrastrukturprojekt och öppna för nya former av finansieringsmetoder.

Infrastrukturinvesteringar behöver ett ökat inslag av offentlig-privat samverkan.

OPS innebär att en form av offentlig upphandling tillämpas där ett privat företag eller konsortium kan tilldelas uppdraget att finansiera, bygga och under en längre tid driva en offentlig nyttighet, exempelvis en järnväg. Internationellt, och även inom landet, hittar vi flera exempel på OPS-lösningar, exempelvis Arlandabanan och Öresundsbron.

Centerpartiet har under flera år drivit på att Trafikverket skulle få i uppgift att satsa på minst tio OPS-projekt.

Regeringens egen utredning föreslår nu att minst tre OPS-projekt bör prövas och det är en bra början. Vi har bland annat föreslagit Inlandsbanan och en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Inlandsbanan är ett utmärkt projekt som lämpar sig väl för investeringar och fortsatt utveckling via OPS. Genom att utveckla Inlandsbanan minskar sårbarheten för hela landets godstransporter och möjligheten att flytta gods från väg till järnväg ökar.

En utvecklad Inlandsbana skulle ge företagare i inlandet bättre förutsättningar att konkurrera inom Sverige såväl som på en exportmarknad.

I takt med ett ökat behov av godstransporter, inte minst de stora biomassatillgångarna norr, kan Inlandsbanan fylla en viktig roll som komplement till den bottniska kustkorridoren och stambanegodsstråket.

Per Åsling (C)
riksdagsledamot

C vårmotion: viktiga satsningar på trygghet

Pressmeddelande Centerpartiet 20170426

Idag presenterar Centerpartiet sin skuggbudget, vårmotion, ”Låt inte Sverige klyvas”. Som namnet vittnar om ligger fokus i budgetmotionen på att minska klyvningen av Sverige, mellan arbetslösa och löntagare, mellan stad och landsbygd. Det gör vi genom fler jobb och företag, till skillnad från regeringen som höjer skatterna på jobb och företag med 33 miljarder i sin budget

– Det behövs en kraftig satsning för trygghet i hela landet. Hela rättsväsendet måste stärkas, där är polis i hela landet oerhört viktig del. Vill ser att hela kedjan måste göras starkare, från högre polislöner till fler åklagare. Det är en satsning på 10 miljarder kronor över en fyraårsperiod, säger Per Åsling (C).

En lika viktig satsning är den på vården.

– Vi föreslår en tillgänglighetsmiljard. Det går ut på att landstinget får en summa pengar om patienterna får tidig kontakt med läkare på vårdcentralen. Det ska ske inom tre dagar – en skärpning från dagens sju dagar. Landstingen får också del av en större summa om de uppfyller kraven på snabbhet från diagnos till behandling.

Hela budgeten finns att tillgå på www.centerpartiet.se

Flytta tillbaka miljöprövningsdelegationen till Jämtlands län

Pressmeddelande 2016-12-14

Länsstyrelsen i Västernorrland har kapitalt misslyckats med att hantera miljöprövningsärenden från Jämtlands län. Handläggningstiderna har blivit oacceptabelt långa efter att ärenden hanteras vid miljöprövningsdelegationen i Härnösand.

Det verkar även som att ledningen i Västernorrland tar denna allvarliga situation med ro. Handläggningstider på över två år innebär att för oss i Jämtland viktiga investeringar i bostäder, besöksnäringen, energi och vägar senareläggs eller omöjliggörs.

Den akuta situationen har även uppmärksammats av Sveriges Bergmaterialindustri som JO-anmält länsstyrelsen i Västernorrland.

Länsstyrelsen i Jämtland har försökt att på ett konstruktivt sätt erbjuda kompetens men det nonchaleras.

Jag tror dessutom att det i grunden var fel att slå ihop miljöprövningsdelegationerna i Jämtland och Västernorrland. Det blev en centralisering och lokalkännedom försvåras.

Kravet att flytta miljöprövningsnämnden till Östersund ska även ses i förläningen av storregiondebatten. Det här är en konkret åtgärd att flytta besluten närmare invånarna i Jämtlands län.

Brev till miljöminister Karolina Skog

Flytta miljöprövningsdelegationen till länsstyrelsen i Jämtlands län

Under 2012 förändrades Miljöprövningsdelegationernas (MPD:s) organisation i landet, vilket innebar att miljöprövningsverksamheten i Jämtlands län överfördes till MPD i Västernorrland.
Även om ambitionen med flytten varit god har utfallet inte blivit vad man hoppats på.
Efter förändringen har handläggningstiderna av tillståndsärenden ökat dramatiskt. Att tillståndsärenden drar ut på tiden hämmar utvecklingen. Konsekvensen av att företag kan få vänta flera år på tillstånd är därför långt ifrån tillfredsställande. Risken är att viktiga investeringar och nyetableringar skjuts i sank.

Varken Jämtlands län, eller något annat län, har råd att gå miste om viktiga företagssatsningar. Allra minst på grund av att myndigheter agerar allt för saktfärdigt. En orsak till förseningarna kan vara att lokalkännedomen och närheten till verksamheterna gått förlorad när MPD flyttades från Jämtlands län.

Det har tidigare tillförts resurser för att förenkla prövningen och snabba på handläggningstiderna. Det arbetet har tyvärr tagit stopp. Här behövs nu ett rejält omtag.

Jag vill därför föreslå att ministern återställer ordningen och flyttar tillbaka miljöprövningsdelegationen till länsstyrelsen i Jämtlands län.

Per Åsling
Riksdagsledamot (C)