Kartlägg spritsmugglingens omfattning

PRESSMEDDELANDE 2011-04-28

Nyligen kom Tullverkets årsstatistik över beslagtagen smuggelsprit för 2010. Siffrorna visar på en enorm ökning, vilket oroar oss som värnar den svenska alkoholpolitiken och rättsordningen i landet. Problemet är att meningarna går isär när det gäller smugglingens utveckling. Polisen och Tullverket anser att den ökar, medan SoRAD hävdar att den minskar. Situationen kräver ett klargörande – en utredning vore ett första steg.

Enligt Tullverkets senaste årsstatistik över beslagtagen alkohol fortsätter den illegala införseln att öka. Jämfört med 2009 beslagtog Tullverket drygt 60 procent mer starksprit under 2010 samtidigt som mörkertalet enligt tulltjänstemännen är stort.

– Jag motionerade i höstas om behovet av flera kraftfulla åtgärder för att motverka den illegala handeln med alkoholvaror som pågår runt om i hela landet, bland annat genom att stärka tull och polis ytterligare. Enligt tullen är problemet akut och dessutom ökande. Det är främst våra ungdomar som drabbas av denna parallella alkoholförsäljning och därför behöver vi ta kontroll över situationen omedelbart, säger Per Åsling.

– De dubbla budskapen är ett problem: trots att Tullverket redovisar en ökning av de stora beslagen och Polismyndigheten vittnar om ökad kriminell aktivitet så anser forskningscentret SoRAD, som förser regeringen med underlag om smugglingens omfattning, att den minskar. Situationen kräver därför ett klargörande genom en utredning som kartlägger smuggeltrafikens omfattning och vilken effekt den illegala handeln har på vår förda politik, säger Per Åsling.

Fotnot
”Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning”, SoRAD, vid Stockholms universitet är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med uppgift att initiera och bedriva socialvetenskaplig forskning inom alkohol- och drogområdet.

Sälj ut Vattenfalls tyska verksamhet

Svenska folket äger via statliga Vattenfall kärnkraftverk i Tyskland. Den tyska verksamheten är också mycket expansiv när det gäller att bygga ut kolkraft. Vattenfalls tyska verksamhet är ett stort finansiellt risktagande, eftersom ägarna av kärnkraft, med all rätt, har det fulla kostnadsansvaret. Detta innebär att en kärnkraftsolycka på tysk mark ska bekostas av svenska skattebetalare.

Jag tycker att det är rätt att kärnkraftsindustrin själv ska stå för sina kostnader. Så kommer det även att bli i Sverige som en följd av årets energiuppgörelse. Den svenska kärnkraften har under alla år varit starkt subventionerad.

Värt att notera är att ledande affärsbanker avråder från investeringar i kärnkraft. Risktagandet är för stort.

Jag har en rak lösning: Sälj ut skiten i Tyskland. Vattenfall måste ha fullt fokus på att bidra till den svenska energiomställningen och satsa på klimatriktiga, gröna energikällor.

Vattenfalls agerande väcker frågan om det är rätt att svenska staten ska vara ensam ägare till Vattenfall. Lösningen i Europa är ofta att staten sålt ut delar av kraftbolagen. Sveriges riksdag och regering måste i första hand ägna sig åt politiskt arbete.

Brev till norska regeringen 2

Till Statsminister Jens Stoltenberg (Ap)

Anhållan om möte angående järnvägen Trondheim–Storlien och Nasjonal Transportplan

Jag har tidigare skrivit till den norska regeringen med en vädjan om elektrifiering och grundförstärkning av Meråkerbanan mellan Trondheim och Storlien. Detta är angeläget för utvecklingen i Trondheims- och Jämtlandsregionerna.

Det är viktigt att investeringar i infrastruktur och transportlösningar samordnas för att skapa bästa effekt och utveckling i respektive region.

Jag vill därför gärna få möjlighet att samtala med Er om Meråkerbanan, samt om Nasjonal Transportplan 2010-2019 som nu lagts fram i Norge och motsvarande Infrastrukturproposition 2010-2021 i Sverige.

Prioriteringar i Mittnorden är Norges och Sveriges gemensamma angelägenhet och innebär på flera sätt en avlastning av koncentrationen kring våra båda huvudstäder, Stockholm och Oslo.

Jag önskar få en tid för att diskutera denna angelägna fråga. Vänligen återkom till mig.

Bästa hälsningar,
Per Åsling

En artikel om detta publicerades i Länstidningen 2009-03-31

Rusta Meråkerbanan

Till
Statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Finansminister Kristin Halvorsen (SV)
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp)

Rusta järnvägen Trondheim – Storlien för fler gränsöverskridande affärer, mer forskning, fler arbetstillfällen och hållbara samhällen!

Jag vänder mig till den norska regeringen med en vädjan om elektrifiering och grundförstärkning av Meråkerbanan mellan Trondheim och Storlien. Detta är angeläget för utvecklingen i Trondheims- och Jämtlandsregionerna.

Meråkerbanan är den svaga länken i flera satsningar som våra länder har gemensamt intresse av. Först och främst gäller det Atlantbanan som med snabbtåg kan förbinda Trondheimsområdet med Stockholm, och även möjligheten att öka flödet i öst-västlig riktning över Sundsvall, Finland och Ryssland.

Upprustningen av Meråkerbanan innebär att mer godstrafik till och från nordliga delar av Norge och Sverige kan gå via hamnar i Trondheimsområdet. Detta ökar underlaget för befintlig infrastruktur och minskar belastningen på järnvägar och hamnar i södra Sverige.

Även med hänsyn till miljön och till slitaget på svenska landsvägar är det nödvändigt att minska lastbilstrafiken genom Sverige till och från Nordnorge. Botniabanan som nu byggs längs svenska Norrlandskusten innebär att godsvolymerna på svensk järnväg kan öka. Vi räknar även med satsningar på Inlandsbanan. Detta sammantaget öppnar för att mer gods skulle kunna gå via järnväg till och från norska hamnar.

Järnvägen är viktig både för regionernas och NTNU/Sintef/Mittuniversitet:s gemensamma arbeten och för utvecklingen av en gränsöverskridande miljöteknikkorridor med unik kompetens. Nu planeras exempelvis vintertester av spårbunden trafik i Västjämtland och vi ser gärna att sådan testverksamhet kan utvecklas till en nisch i vår region.

Denna satsning på mellersta regionen innebär på flera sätt en avlastning av koncentrationen kring våra båda huvudstäder, Stockholm och Oslo.

Den svenska regeringen har arbetat fram riktlinjer för infrastrukturen 2010-2021. Om jag fick göra den här regionens prioriteringar, skulle jag välja just järnvägen mellan Östersund och Trondheim och en satsning på hamnarna i Trondheim och Sundsvall.

Prioriteringar i Mittnorden är Norges och Sveriges gemensamma angelägenhet. Godset kan inte längre stanna vid nationsgränserna. En elektrifiering av järnvägen och satsning på bärigheten är en satsning på framtiden.

Bästa hälsningar
Per Åsling
Riksdagsledamot (c) från Jämtlands län