Per Åsling rasar mot kilometerskatt

Pressmeddelande 2016-09-26

C rasar mot beskedet att S och MP tänker införa kilometerskatt

Miljöminister Karolina Skog, MP, har bekräftat att det blir en skatt på avstånd – kallad kilometerskatt.

Per Åsling som är skattepolitisk talesperson för Centerpartiet och riksdagsledamot i Jämtlands län, är ytterst kritisk.

– Kilometerskatten är ett direkt hot mot företagen, jobben och landsbygden. Dessutom kommer det att drabba både skogsnäringen som är basen i omställningen till gröna drivmedel och övriga basnäringar i länet, jordbruket och besöksnäringen. Det är en åtgärd som bara syftar till att dra in pengar för att täcka hålen i regeringens budget. Eftersom det i praktiken är en skatt på avstånd drabbas boende och företag i länet extra hårt, säger Per Åsling.

– Jag har besökt många företag i länet och samtliga får ökade kostnader på hundratusentals kronor varje år. Det är en kostnad som man måste lägga på priset, och det försämrar våra företags konkurrensmöjligheter mot företag i områden med kortare avstånd men också utländska företag som lyder under andra skatteregler, säger Per Åsling.

– Det här är en politik som är skadlig för både svensk landsbygd och Norrlands inland. Jag kräver därför besked från länets ledande socialdemokrater och miljöpartister: Är ni beredda att införa denna pålaga på jämtländska invånare?

Nedläggningsbesluten bör dras tillbaka

1 oktober var Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson kallad till en offentlig utfrågning i Sveriges Riksdag. Detta mot bakgrund av att Skatteverket har aviserat nedläggning av nio lokala skattekontor runt om i Sverige. Utfrågningen kom till på Per Åslings (c), ordförande i skatteutskottet, initiativ.

Per Åsling inledde utfrågningen med skarp kritik riktad mot myndighetscheferna för skatteverket, tullmyndigheten och kronofogdemyndigheten, som alla tre fanns på plats under utfrågningen.

– Myndighetscheferna har haft alldeles för fria tyglar och agerat var för sig utan någon gemensam samordning gällande nedläggningar av lokalkontor. Det är hög tid för politiken att säkerställa att det finns statlig service i hela landet, säger Centerpartiets Per Åsling, ordförande i riksdagens skatteutskott

Ingemar Hansson har tidigare sagt att Skatteverket tagit en paus i nedläggningar av skattekontor för att avvakta den utredning som statskontoret just nu genomför. Detta framförde han även under dagens utfrågning.

– Att Skatteverkets generaldirektör inte redan den 16 april förstått den politiska signal som framfördes i Riksdagen med anledning av den utredning som statskontoret nu genomför. Detta var så nära en stopplag man kan komma, menade Per Åsling i sitt inledningsanförande

De politiker som fanns på plats under utfrågningen var alla överens om att det kan inte handla om en paus utan myndigheten bör se till att kontoren blir kvar.

– Utfrågningen visade på en tydlig signal från de samlade riksdagspartierna att beslutet av att lägga ner skattekontoren inte har en riksdagsmajoritet bakom sig. Budskapet var tydligt: dra tillbaka beslutet och tänk om, säger Per Åsling.

Seminarium om internationellt samarbete mot skatteflykt

skattehearing-w
Efter avslutat seminarium.

Skatteutskottets seminarium ”internationellt samarbete mot skatteflykt” var välbesökt och mycket lyckat, med bredd i presentationer och diskussioner, samt medverkande från OECD, Svenskt näringsliv, Diakonia med flera. Seminariet avrundades med finansminister Magdalena Anderssons genomgång av vad regeringen gör på området.

OECD inledde tillsammans med G 20-länderna under våren 2013 ett stort och övergripande arbete med att se över de internationella skatteprinciperna på centrala områden med syfte att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting). Arbetet har bedrivits enligt en handlingsplan för arbetet inom 15 olika åtgärdsområden. Sverige deltar aktivt i de olika arbetsgrupper som utför det konkreta arbetet.

Utvecklingsländerna är stora förlorare när det gäller skatteflykt. Inom BEPS-projektet har en strategi utvecklats för att involvera utvecklingsländerna i projektet. Deras medverkan är nödvändig om man ska nå global skattestandard av olika slag som är effektiv mot skatteflykt och som därmed även kan bidra till en positiv utveckling i dessa länder.

Seminariet avsåg att belysa vad projektet kan förväntas betyda globalt, för Sverige, det svenska skattesystemet och för svenska företag. En annan väsentlig fråga rör utvecklingsländernas medverkan i projektet och deras möjligheter att implementera BEPS-projektets resultat.

Program:
Per Åsling (C), Skatteutskottets ordförande inledde seminariet
Grace Perez-Navarro, OECD, presenterade OECD:s arbete mot vinstförflyttning och baserodering
Anna Ryott, Swedfund, berättade om Swedfunds arbete mot internationell fattigdom, och ger perspektiv på OECD:s projekt
Penny Davies, Diakonia, talade om skatteflyktens konsekvenser för tredje världen
Krister Andersson, Svenskt Näringsliv, kommenterade OECD:s handlingsplan och framtiden
Yvonne Bertlin, AstraZeneca, beskrev konsekvenserna av OECD:s projekt för ett stort multinationellt företag
Magdalena Andersson, finansminister, berättade om regeringens syn på BEPS-arbetet
Leif Jakobsson (S), Skatteutskottets vice ordförande, avslutade seminariet