Möjligheter för ny biogasanläggning i Östersund utvärderas

Pressmeddelande 2011-02-14

Scandinavian Biogas och EkoNord undersöker möjligheterna att etablera en storskalig biogasproduktion i Östersund. Upplägget är ett resultat av att EkoNord Invest AB investerade 10 miljoner kronor i en riktad emission som genomfördes av Scandinavian Biogas. Ett beslut om att anlägga en ny biogasanläggning beräknas kunna tas i slutet av juni 2011 när förstudier av de lokala förutsättningarna har slutförts.

– I Jämtlands län finns det tillgång på stora mängder restprodukter och avfall från skogs- och jordbruk samt hushåll, restauranger och kommunal verksamhet som idag är en outnyttjad resurs. Nu utreder vi hur och om vi kan ta om hand om dessa biprodukter och omvandla dem till lokalt producerad biogas för fordonsdrift. Syftet är att bidra till länets utveckling och fler arbetstillfällen samtidigt som vi gynnar svensk teknologi inom förnyelsebar energi och ersätter oljan, säger Per Åsling, styrelseordförande i EkoNord Invest AB.

Scandinavian Biogas och EkoNord Invest AB har ett gemensamt utvecklingsprojekt för att utreda möjligheterna att bygga och driva storskalig biogasproduktion i Jämtland. Scandinavian Biogas ansvarar för genomförandet av de förstudier som ska utvärdera såväl teknikval som lokala förutsättningar.

– Projektet är redan i full gång och innebär att vi tittar på hur en storskalig biogasanläggning bör utformas för att på bästa sätt för att omhänderta restprodukter från skogsindustrin, men vi utreder även förutsättningarna att ta hand om andra typer av organiskt avfall som finns lokalt, säger Erik Woode, Scandinavian Biogas Sverigechef.

Om utvärderingen kommer till ett positivt resultat planerar parterna att påbörja projekteringen under hösten 2011 med byggstart under våren 2012. Den storskaliga biogasanläggningen skulle i ett första steg kunna producera omkring 10 miljoner normalkubikmeter biogas per år vilket motsvarar omkring 11 miljoner liter bensin.

Scandinavian Biogas är en världsledande aktör inom utveckling och drift av biogasanläggningar. Bolaget är forskningsbaserat och verksamheten bygger på svensk teknik med inriktning på effektivisering av hela biogasprocessen, vilket bidrar till att miljöproblem med organiskt avfall hanteras och omvandlas till förnyelsebar energi.