20 punkter

Jag vill

• Att människor ska kunna bo och verka i hela länet. Då behövs lokal service som livsmedelsbutik, drivmedel och kontanthantering. Samhället måste säkerställa en lägsta nivå.

• Att mobil- och fiberoperatörerna tar sitt ansvar genom att samarbeta och bygga ut kapacitet och nät i hela länet.

• Satsa på länets grusvägar och asfaltvägar. Vi jobbar för ett grusvägspaket och en lagstadgad lägsta standard. Europavägarna måste hålla sådan klass att inte hastigheter behöver sänkas.

• Satsa på järnvägarna, Inlandsbanan och tvärbanor, för snabbare resor och bättre bärighet för godstransporter. Tåget söderut ska gå snabbaste vägen – det vill säga via Bollnäs.

• Ändra strandskyddet. Det ska vara tillåtet att bygga överallt med undantag för områden som är särskilt utpekade.

• Se en levande landsbygd med ett hållbart jord- och skogsbruk och ökad produktion.

• Att offentliga verksamheter i första hand ska upphandla lokalt producerad mat, i andra hand svensk mat. Det ökar vår självförsörjningsgrad och skapar ökad trygghet i en föränderlig omvärld.

• Göra det lättare att starta och driva företag, bland annat genom att nyttja det statliga investeringskapital som finns kvar i Inlandsinnovations kassa. Fler företag skapar fler jobb och därmed underlag för fler länsinvånare.

• Driva på för fler ledande kvinnor och stärka kvinnors företagande.

• Att nyanländas kompetenser och erfarenheter ses över redan från första dagen så att de snabbt kan komma ut på arbetsmarknaden.

• Stärka den jämtländska arbetsmarknaden genom att flytta statliga verksamheter och bolag till kommuner i länet.

• Underlätta för fler jobb och göra det enklare och billigare att anställa genom att införa differentierade arbetsgivaravgifter.

• Att Mittuniversitetets utbildningar i Östersund byggs ut och i större utsträckning anpassas till länets behov av arbetskraft, till exempel inom sjukvård och teknikintensiva branscher.

• Få fler högutbildade i länet, till exempel läkare och sjuksköterskor, genom att skriva av studielån.

• Värna om äganderätten och stå på skogsägarnas sida. Inga reservatsbildningar ska få göras mot markägares vilja.

• Att beslut som rör jakt ska fattas närmare dem som berörs.

• Nyttja skogsråvaran bättre och byta fossilt mot biomassa. Allt som görs av olja kan göras av trä. En storskalig satsning på fordonsbränsle innebär många nya jobb.

• Ändra beskattningen så att värden som skapas i länet, till exempel vattenkraft, också beskattas i länet.

• Ge mer resurser till polis och rättsväsendet. Polis ska finnas i alla kommuner.

• Stärka försvaret genom att stationera militära flygplan på Åre Östersund Airport. Den militära närvaron ska anpassas och samexistera med den kommersiella verksamhet som finns och planeras där.