Vad gör ministern för asylboende i Åre?

Fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

Integration i Åre kommun
Sverige utvecklas när människor från andra länder kommer hit. För att samhället ska vara öppet krävs en politik som ger alla samma rättigheter och skyldigheter. Då får vi ett bättre land att leva i. Och det är jobben som är nyckeln. Det är viktigt att snabbt få ett jobb under första tiden i Sverige. Där skapas kontakter som gör det lättare för dig med utländsk bakgrund att snabbt komma in i det svenska samhället.
Enskilda medborgare, civilsamhället, näringslivet och exempelvis kommuner har inte minst det senaste året gjort stora insatser för att säkerställa ett så bra mottagande som möjligt. De goda exemplen på integrationsprojekt är många. I Jämtlands län finns konkreta exempel på hur näringsliv, civilsamhälle och kommun tillsammans sett till att nyanlända i stor utsträckning kunna få både praktik och jobb.
Mot denna bakgrund är det därför bekymrande att jag fått ett brev från en företagare i Åre kommun angående nedstängningen av tre asylboenden. Brevets innehåll citeras nedan.
1. Sprint. Svenska från dag ett har genomförts helt och hållet med hjälp av volontärer. 300 personer får svenska från dag 1 utan kostnad för staten.
2. Det har medfört att vi fått ut flest personer på praktik i vårt land. Jämtland har haft 95 praktikanter igång.
3. Det har medfört att vi just nu får ut många av dessa i arbete med avtalsenliga löner och de blir skattebetalare.
4. Utbildning i yrkessvenska bedrivs på Åre Fjällsätra. Dessa blir anställningsbara inom en 3 veckors period i turistnäringen.
5 Tillverkning av Attefallshus har inletts för att möjliggöra flytt av dem som fått jobb från Asylanläggningarna. De betalar egen hyra, mat och resor och blir inte belastning för Migrationen. De blir i stället 30% skattebetalare
6. Upp mot 40 personer har fått körkort av våra nyanlända som fått asyl. Körkortsskolan bedrivs från Åre Fjällsätra.
7. Vi har fått tillstånd att även asylsökande kan genomföra trafikutbildning, 15 elever anmälda i kväll till Trafikverket och inbetalar själva summan för körkortstillstånd.
8. 250 barn går i skola från Sveriges näst största flyktingboende Continental in. Det blir lugn och ro i familjer och barnen får hopp för framtiden.
9. Upp mot 900 volontärer har engagerat sig och genomfört beundransvärda insatser det gångna året.
Detta är ett bevis på det starka engagemang och de möjligheter som finns för att säkerställa ett gott mottagande av nyanlända. Praktik och jobb är avgörande för integrationen och de resultat som kan uppvisas i Åre kommun är ett resultat av det samarbete som sker mellan lika delar i samhället. Nu riskerar Migrationsverket att rasera detta goda arbete om tre asylboende läggs ner. Det innebär en tvångsförflyttning av människor som börjat bygga sina liv på orten.

Fråga: Vilka åtgärder avser ministern vidta för att boende på asylboende i Åre kommun fortsatt kan stanna kvar i kommunen?

Per Åsling (C)

Oacceptabelt att dra in nattågen

SJ har släppt en bomb! I april slutar nattågen gå till Jämtland. Fortsättningsvis kommer en turistanpassad nattågstrafik finnas i 90 dagar.

Detta plötsliga besked kommer att få stora konsekvenser för länets invånare, för besöksnäringen och för tillväxten i Jämtland men även för klimatet då allt fler kommer att tvingas att välja flyget.
Av klimatskäl är en utvecklad tågtrafik av stor betydelse och många arbetspendlare, privatpersoner och gäster föredrar tåg före bil och flyg. Många företag och organisationer har klimatmål och begränsar därför sina utsläpp. För dessa blir nu Jämtland svårare att nå.

Tidigare år har diskussionen med SJ gällt nattågen väster om Östersund men nu gäller det plötsligt hela Jämtland. Det är ett oacceptabelt beslut av SJ. En viktig faktor som inte får glömmas bort är att SJ själva tagit på sig ansvaret att köra nattåg till Jämtland. Nattågstrafiken till norra Norrland är upphandlad vilket innebär att det finns ett statligt stöd till den trafiken.

Men när frågan om upphandling var aktuell för ett antal år sedan meddelade SJ att de skulle köra nattåg till Jämtland på kommersiell grund. Det är möjligt – och till och med troligt – att nattåget till Jämtland också ska upphandlas. Men fram till dess har SJ ansvaret för att nattågen fortsätter att gå.

Det är inte möjligt för ansvariga politiker på riksnivå att besluta vilka tåg SJ ska köra. Däremot kan regering tillföra mer resurser till den pott hos Trafikverket som betalar stöd till upphandlad trafik och på så sätt underlätta för fortsatt nattåg!

Som orsak till sitt nedläggningsbeslut anger SJ att det är för få resande. De påstår att under ”normalsäsong” åker 40 personer i snitt nattåg till Jämtland. Men samtidigt vittnar åtskilliga länsbor och turister att det är omöjligt att göra nattågsbokningar. Man får oftast beskedet att tåget är fullbelagt!

SJ har ett bokningssystem som inte fungerar och det har påtalats vid många möten med ansvariga på SJ utan att det blivit åtgärdat. Kan man inte boka biljett blir det naturligtvis heller inga resenärer!
SJ måste ta sitt ansvar och backa från beslutet om nedlagd nattågstrafik till Jämtland till dess en annan lösning finns!

Per Åsling (C)
Eva Hellstrand (C)
Theresa Flatmo (C)
Bosse Svensson (C)
Maria Söderberg (C)
Daniel Danielsson (C)

Publicerad i ÖP och LT 2015-09-02

Besök i Stora Helvetet

I samband med ett besök i Storlien passade jag på att besiktiga banvallen mellan Storlien och norska gränsen, den del som rallarna döpte till ”Stora Helvetet”. Det är här som banvallen har rört sig, vilket lett till att Trafikverket har stängt av all tågrafik över gränsen.

Jag har sedan trafiken stoppades haft flera kontakter med Trafikverkets ledning, däribland generaldirektör Gunnar Malm. Det är viktigt att åtgärder nu vidtas för att få igång trafiken, även om det innebär nybyggnation, vilket i så fall måste prioriteras skyndsamt i den nationella transportplanen.

Att få igång trafiken är extra angeläget eftersom norska Stortinget har beslutat att rusta upp och elektrifiera Meråkerbanan från Stjørdal till riksgränsen. Det är ett stort och värdefullt framsteg för både Tröndelag och Jämtlands län.

banvallen

Banvallen cirka 150 meter från svensk-norska gränsen. Det syns tydligt hur vallen består av stensättning. Den är drygt 25 meter hög. Längden är cirka 150-180 meter.

stoppskylt

Stoppskylt uppsatt på respektive sida av järnvägsbanken över Stora Helvetet.

skylt
Riksgränsen mellan Norge och Sverige

e14
Utsikt mot E14 som skymtar mellan träden.

elstolpe
Sista elstolpen på svensk sida, cirka 600 meter från gränsen.

Rapport från Åre kapitalmarknadsdagar 2010

Jag har bevistat kapitalmarknadsdagarna i Åre, som nu arrangerades för första gången. Det är en ny mötesplats som ger möjligheter att knyta kontakter och skapa nätverk. I år var temat ”Business and Sports”.
Inledningsvis medverkade bland annat Lasse Lindqvist som berättade om Peak Innovation, Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber samt Skistars vd Mats Årjes.
Flera av länets noterade bolag presenterade sina verksamheter under dessa dagar (22-23 april), däribland H1 Communication, Mählers International och Diös.
Diskussioner handlade bland annat om vilka faktorer som driver utveckling, vad som behövs för att skapa tillväxt, och hur man ser på framtiden. I de spontana diskussionerna i pauserna handlade samtalen ofta om finansiering och kreditfrågor.

Det är angeläget för näringslivet i regionen, Jämtlands och Västernorrlands län, att ha sådana här mötesplatser. Initiativtagare och drivande kraft bakom arrangemanget är Jens Edlund. Jag hoppas att han kände sig lika nöjd med det här lyckade arrangemanget som deltagarna var. Uppskattningsvis 150-200 personer deltog och det var ett allmänt uttalat önskemål att dessa kapitalmarknadsdagar blir en årlig tradition.

I samband med kapitaldagarna presenterades en världsnyhet, en eldriven snöskoter, av vd:n Pontus Sandell vid det östersundsbaserade bolaget Elmacchina. Jag tog chansen att provköra och det var en stor upplevelse. Jag kände mig som tonåring på nytt. Fördelar med fordonet är att det inte ger direktutsläpp av koldioxid i naturen och inte bullrar lika mycket som klassiska skotrar.