Passivitet i Västernorrland skadar Jämtlands län

Pressmeddelande 2016-12-09

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västernorrland schabblar med miljöprövningar vilket skapar problem i Jämtlands län. Viktiga investeringar i våra basnäringar försvåras, och det gäller såväl vägbyggnation som energisatsningar.
– Jag är förvånad över att länsstyrelsen i Västernorrland är så passiv i handläggningen av ärenden och vägrar att ta emot hjälp från länsstyrelsen i Jämtlands län, säger Per Åsling.
Därför har Per Åsling i dag lämnat en fråga till statsrådet om minskade handläggningstider.

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Till statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Handläggningstider vid länsstyrelserna

Handläggningstider för tillstånd för miljöfarlig B-verksamhet vid landets länsstyrelser har enligt en undersökning från Ramböll 2015 blivit allt längre de senaste åren.
Skogforsk visar 2016 att handläggningstiderna skiljer mycket mellan olika länsstyrelser beroende på arbetssättet . Även myndigheters processer bör kunna kvalitetssäkras med avseende tid.
Det borde gå att utvärdera hur tidsåtgången ser ut i olika delar av länsstyrelsens handläggning för att kunna sprida kunskap om de arbetssätt som är mest effektiva.
Det är idag ett lotteri för medborgare och företag att söka miljötillstånd för täkter och annan miljöfarlig verksamhet. Största nitlotten tycks de dra som söker tillstånd via Västernorrlands län. Där har länsstyrelsen den 7 december 2016 JO-anmälts för långsam handläggning.
Handläggningstiden påverkar kostnaden för vägbyggnad och vägunderhåll i både Västernorrland och Jämtland. Det kan även fördröja vissa projekt, t ex en stor vindkraftspark i Hammerdal. Där saknas ännu tillstånd för täkten (Fyrås 2:4). Ansökan inlämnades i december 2014 och i mitten av november 2016 har länsstyrelsen enligt uppgift inte ens öppnat ärendet. Hela projektet om 120 vindkraftverk är kostnadsberäknat till ca 5 miljarder kronor.
Andra länsstyrelser kan mot ersättning bereda ärenden åt länsstyrelser som av olika skäl har byggt upp en orimligt stor ärendebalans. Länsstyrelsen i Jämtlands län har erbjudit länsstyrelsen i Västernorrlands län att handlägga ärenden, men erbjudandet har avvisats.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:
Vad avser statsrådet vidta för åtgärder för att effektivisera handläggningen vid landets länsstyrelser och för att minska skillnader i handläggningstid mellan olika länsstyrelser?

Per Åsling (C)

Viktigt beslut om lättnader för mackar på landsbygden

Pressmeddelande 2014-02-20

Regeringen har i dag beslutat om en lättnad i kravet på att tillhandahålla förnybara drivmedel. Lättnaden innebär att endast bensinstationer eller andra försäljningsställen som årligen tillhandahåller allmänheten 1 500 kubikmeter eller mer konventionella bränslen, i stället för nuvarande 1 000 kubikmeter, behöver tillhandahålla förnybara drivmedel.

– Det här är ett viktigt beslut för mackar på landsbygden. Det här minskar krånglet för mackarna och skapar framförallt bättre förutsättningar för bilägare i Jämtlands län att kunna tanka sin bil eftersom risken för nedläggning av små mackar minskar, säger Per Åsling, riksdagsledamot för Centerpartiet i Jämtlands län.

Beslutet innebär att cirka 1 355 av 2 800 tankställen i Sverige undantas från kravet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Däremot kommer inte tillgängligheten av förnybara drivmedel att minska i någon större grad eftersom många av de berörda säljställena har haft dispens från kravet.

Det kommer fortfarande att vara möjligt att söka dispens, från kravet på att tillhandahålla förnybara drivmedel, för de mackar som inte omfattas av förändringen. Dessutom behöver dispensen inte längre vara tidsbegränsad till ett år, utan får ges för den tid som är rimlig med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

– Det här är mycket positivt eftersom det innebär att de bensinmackar som tidigare har sökt och fått dispens inte längre behöver söka någon ny sådan. Dessutom innebär det att den administrativa bördan minskar för både bensinstationer och den myndighet som hanterar dispensansökningarna, säger Per Åsling.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 augusti 2014.

Möjligheter för ny biogasanläggning i Östersund utvärderas

Pressmeddelande 2011-02-14

Scandinavian Biogas och EkoNord undersöker möjligheterna att etablera en storskalig biogasproduktion i Östersund. Upplägget är ett resultat av att EkoNord Invest AB investerade 10 miljoner kronor i en riktad emission som genomfördes av Scandinavian Biogas. Ett beslut om att anlägga en ny biogasanläggning beräknas kunna tas i slutet av juni 2011 när förstudier av de lokala förutsättningarna har slutförts.

– I Jämtlands län finns det tillgång på stora mängder restprodukter och avfall från skogs- och jordbruk samt hushåll, restauranger och kommunal verksamhet som idag är en outnyttjad resurs. Nu utreder vi hur och om vi kan ta om hand om dessa biprodukter och omvandla dem till lokalt producerad biogas för fordonsdrift. Syftet är att bidra till länets utveckling och fler arbetstillfällen samtidigt som vi gynnar svensk teknologi inom förnyelsebar energi och ersätter oljan, säger Per Åsling, styrelseordförande i EkoNord Invest AB.

Scandinavian Biogas och EkoNord Invest AB har ett gemensamt utvecklingsprojekt för att utreda möjligheterna att bygga och driva storskalig biogasproduktion i Jämtland. Scandinavian Biogas ansvarar för genomförandet av de förstudier som ska utvärdera såväl teknikval som lokala förutsättningar.

– Projektet är redan i full gång och innebär att vi tittar på hur en storskalig biogasanläggning bör utformas för att på bästa sätt för att omhänderta restprodukter från skogsindustrin, men vi utreder även förutsättningarna att ta hand om andra typer av organiskt avfall som finns lokalt, säger Erik Woode, Scandinavian Biogas Sverigechef.

Om utvärderingen kommer till ett positivt resultat planerar parterna att påbörja projekteringen under hösten 2011 med byggstart under våren 2012. Den storskaliga biogasanläggningen skulle i ett första steg kunna producera omkring 10 miljoner normalkubikmeter biogas per år vilket motsvarar omkring 11 miljoner liter bensin.

Scandinavian Biogas är en världsledande aktör inom utveckling och drift av biogasanläggningar. Bolaget är forskningsbaserat och verksamheten bygger på svensk teknik med inriktning på effektivisering av hela biogasprocessen, vilket bidrar till att miljöproblem med organiskt avfall hanteras och omvandlas till förnyelsebar energi.