Möjligheter för ny biogasanläggning i Östersund utvärderas

Pressmeddelande 2011-02-14

Scandinavian Biogas och EkoNord undersöker möjligheterna att etablera en storskalig biogasproduktion i Östersund. Upplägget är ett resultat av att EkoNord Invest AB investerade 10 miljoner kronor i en riktad emission som genomfördes av Scandinavian Biogas. Ett beslut om att anlägga en ny biogasanläggning beräknas kunna tas i slutet av juni 2011 när förstudier av de lokala förutsättningarna har slutförts.

– I Jämtlands län finns det tillgång på stora mängder restprodukter och avfall från skogs- och jordbruk samt hushåll, restauranger och kommunal verksamhet som idag är en outnyttjad resurs. Nu utreder vi hur och om vi kan ta om hand om dessa biprodukter och omvandla dem till lokalt producerad biogas för fordonsdrift. Syftet är att bidra till länets utveckling och fler arbetstillfällen samtidigt som vi gynnar svensk teknologi inom förnyelsebar energi och ersätter oljan, säger Per Åsling, styrelseordförande i EkoNord Invest AB.

Scandinavian Biogas och EkoNord Invest AB har ett gemensamt utvecklingsprojekt för att utreda möjligheterna att bygga och driva storskalig biogasproduktion i Jämtland. Scandinavian Biogas ansvarar för genomförandet av de förstudier som ska utvärdera såväl teknikval som lokala förutsättningar.

– Projektet är redan i full gång och innebär att vi tittar på hur en storskalig biogasanläggning bör utformas för att på bästa sätt för att omhänderta restprodukter från skogsindustrin, men vi utreder även förutsättningarna att ta hand om andra typer av organiskt avfall som finns lokalt, säger Erik Woode, Scandinavian Biogas Sverigechef.

Om utvärderingen kommer till ett positivt resultat planerar parterna att påbörja projekteringen under hösten 2011 med byggstart under våren 2012. Den storskaliga biogasanläggningen skulle i ett första steg kunna producera omkring 10 miljoner normalkubikmeter biogas per år vilket motsvarar omkring 11 miljoner liter bensin.

Scandinavian Biogas är en världsledande aktör inom utveckling och drift av biogasanläggningar. Bolaget är forskningsbaserat och verksamheten bygger på svensk teknik med inriktning på effektivisering av hela biogasprocessen, vilket bidrar till att miljöproblem med organiskt avfall hanteras och omvandlas till förnyelsebar energi.

Biogaslänet

Pressmeddelande 2010-02-12

Statssekreterare Jöran Hägglund är i länet bland annat för att medverka vid en biogasträff som han är inbjuden till av Per Åsling, (c).

– Biogas är högintressant och har en särställning bland miljöbränslen, både för att det är miljöeffektivt och för att råvaran är rest- och biprodukter utan alternativ användning. I Jämtlands län kan vi producera biogas för 20.000 miljöbilars årsbehov genom att nyttja all stallgödsel och matkompost som länsborna producerar. Länets bönder har en fantastisk möjlighet att både tjäna pengar och bidra till energiomställningen från fossilt till förnybart – och det är ingen risk att råvaran tar slut, säger Per Åsling.

– Staten avsätter närmare en halv miljard till investeringar i biogasproduktion och biogastankställen. Det är viktigt att vi i länet nyttjar de pengar som ställs till förfogande. Det är också viktigt att undanröja andra hinder för ökad användning av biogas, exempelvis när det gäller efterkonvertering, säger Per Åsling.

– Vi arbetar nu med att ta fram en länsstrategi för biogas. Den inkluderar att kommunerna bör bli föregångare genom att köra kommunala bilar och bussar på biogas, och att det bör byggas minst ett tankställe i varje kommun, säger Per Åsling.

Östersunds-Posten skrev om detta 2010-02-13

Åtgärder för biogas

Fråga till jordbruksminister Eskil Erlandsson:
Angående: Åtgärder för ökad produktion av biogas

Världen står de närmaste åren inför en omfattande energiomställning som kommer att kräva att vi byter ut de energikällor som bidrar till växthuseffekten och som inte är förnyelsebara med mer hållbara alternativ. Biogas är en energiform som både är klimatvänlig och förnyelsebar. Det handlar om att konvertera avfall till bränsle. Biogas kan användas som energikälla i de flesta sammanhang, exempelvis kraft- eller värmeproduktion och i renare eller uppgraderad form även som drivmedel i fordon. Med rätt förutsättningar bedöms rötad och förgasad biomassa kunna tillgodose uppemot 20TWh av Sveriges energibehov år 2020.

Framställning av biogas intresserar allt fler aktörer på marknaden, både storskaliga satsningar och mindre företag. Enligt LRF:s lantbruksbarometer från 2009 vill var tionde lantbrukare satsa på förnyelsebar energi i år och av dessa är 14 procent intresserade av biogas. På ett år har intresset av biogas ökat med hela åtta procentenheter.

I bland annat Jämtland finns det exempel på gårdar som med relativt små medel håller på att bygga biogasanläggningar med målsättningen att förse gården med energi, främst till uppvärmning, men på sikt även till fordonsbränsle. Den här typen av projekt har stora möjligheter att bidra till en mer hållbar energiförsörjning i framtiden och att skapa utveckling och tillväxt, genom nya och växande företag med flera anställda.

För att biogas ska bli lönsamt krävs utbyggd infrastruktur med produktionsanläggningar, distributionsnät och tankställen. Investeringsstöd via landsbygdsprogrammet har stor betydelse för biogasens utveckling. Det kan finnas fler sätt för staten att bidra till biogasutvecklingen.

Min fråga till regeringen:
Planerar regeringen att göra några ytterligare satsningar för att stimulera användningen och produktionen av biogas i Sverige?