Centerpartiet prioriterar service i hela landet

I januariavtalet fastslås att fler servicekontor ska etableras i hela landet. Syftet är att förbättra den statliga servicen.

Statens servicecenter ska från 1 juni 2019 överta ansvaret för de 113 servicekontor där Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samverkar för att ge privatpersoner och företagare service.

– Det är viktigt att staten finns närvarande över hela landet. Det ökar förtroendet för myndigheterna och bidrar till tillväxt och starkare arbetsmarknad, säger Per Åsling, riksdagsledamot för Centerpartiet.

Det är också angeläget att fler myndigheter inkluderas, och närmast gäller det Arbetsförmedlingen.

– Vi har drivit på för att medborgare och företag ska få bättre service via fler kontor och av fler myndigheter. Det här minskar klyvningen av landet och stärker landsorterna. Omlokaliseringar till Östersund har visat mycket goda resultat, säger Per Åsling.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2019.

Uppföljning av flyttade tjänster

Brev till Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf

Information angående omlokalisering av tjänster till Tillväxtverket i Östersund

Som en del av den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag om en omlokalisering av 10 000 statliga arbetstillfällen meddelade regeringen i augusti 2017 att 20 jobb skulle omlokaliseras till Tillväxtverket i Östersund. Dessa 20 jobb skulle då adderas till de vid tillfället cirka 80 befintliga jobben på myndigheten i Östersund.

Omlokaliseringen skulle enligt regeringens direktiv vara verkställd i november 2018. Nu har det framkommit uppgifter om att enbart fyra tjänster rent fysiskt flyttat till Östersund. Även om antalet tjänster gått från 80 fast anställda till att dag uppgå till 100 så har antalet tjänster i Stockholm enligt uppgifter inte minskat.

Det är givetvis positivt att nya tjänster tillkommer på Tillväxtverket i Östersund men samtidigt var uppdraget till Tillväxtverket tydligt: jobb ska omlokaliseras.

Statliga myndigheter lokaliseras i för liten omfattning till alla delar av landet. Än värre är att befintliga myndigheter som redan utlokaliserats i vissa fall arbetar aktivt för att centralisera sig själva tillbaka till storstadsområdena eller centralorter.

Det är anmärkningsvärt och förvånande att omlokalisering av tjänster inte skett till Tillväxtverkets kontor i Östersund trots tydliga direktiv från regeringen.

Landsbygdskommitténs förslag om en omlokalisering av 10 000 statliga jobb från Stockholmsregionen till andra regioner i landet pekar ut en tidsram på fem till sju år inom vilket målet ska vara nått. Det är ett konkret, siffersatt mål och ett stort kliv mot fler statliga jobb i hela landet. För att det ska kunna bli verklighet är det en förutsättning att alla myndigheter som fått tydliga direktiv om omlokalisering fullföljer dessa inom satta tidsramar.

Jag vill mot denna bakgrund be om ett möte med Generaldirektör Gunilla Nordlöf för att få mer information om hur processen sett ut och framgent ser ut för att verkställa beslutet om en omlokalisering av 20 tjänster till Tillväxtverket i Östersund.

Med vänliga hälsningar,
Per Åsling
Riksdagsledamot för Jämtland (C)

Dags för Norderö-broar!

Att underlätta för människor att ta sig över Storsjön har länge varit en prioriterad centerfråga. Sannsundsbron blev verklighet efter att regeringen Fälldin tillträdde 1976 och bron stod klar 1981. Rödöbron kom till efter många centerpartistiska riksdagsmotioner och stod klar 1993. Vallsundsbron byggdes 1998. Pådrivande kraft var dåvarande centerledaren i Östersund Pelle Söderberg.

Nu återstår att ersätta Norderöfärjorna med broarna som knyter ihop Hallenbygden med Annersia och Östersund. John-Erik Lidenfeldt tog upp frågan under min cykelturné 2017 och jag skrev in det i min infrastrukturmotion i riksdagen. Vi har byggt broar och nu fortsätter vi.

Stärk äganderätten – staten ska inte expropriera enskildas egendom

I dagens politik tycks det ofta som att även komplexa frågor ska ha enkla ja- och nej-svar, och svåra frågor undviks till förmån för klatschiga rubriker. Vi måste orka med att även driva debatt kring de grundläggande värden som vårt rättssamhälle ska bygga på.

Egendomsskyddet är inskrivet i grundlagen, och är ett fundament för vårt rättssamhälle, demokratin och marknadsekonomin. Jag, och många med mig, ser med oro på hur denna grundläggande rättighet nu åter urholkas. Detta gäller särskilt förutsättningarna för Sveriges viktigaste exportnäring, skogen och skogsbruket.

I vårt län har skogsägare förbjudits att bruka sin mark för att den bedöms som skyddsvärd. Samtidigt får ägaren inte en skälig ersättning, ibland ingen ersättning alls. I praktiken är detta en statlig expropriering av privat egendom. Just nu pågår flera rättsprocesser där skogsägare driver frågan om ersättning. Förmodligen kommer processerna att föras ända upp i EU-domstolen. Det kan då ha gått tiotals år med svåra efterverkningar för dagens skogsägare, kommande generationer och för branschen som helhet.

För Centerpartiet är äganderätten och rätten till ett fritt företagande centrala delar. Tyvärr tar kampen för dessa grundläggande mänskliga rättigheter aldrig slut. När mandatperioden nu går mot sitt slut kan vi se tillbaka på den mest näringslivsfientliga regeringen på decennier. Det oproportionerliga inflytande som Socialdemokraterna gett Miljöpartiet och Vänsterpartiet har lett till allvarliga hot mot både äganderätt och näringsfrihet. Kampen för en grundlagsskyddad äganderätt måste därför fortgå med oförminskad styrka.

När Centerpartiet, med Thorbjörn Fälldin som statsminister, vann valet 1976 var skyddet av den enskildes egendom en högt prioriterad fråga. Detta resulterade i att Sveriges grundlag, regeringsformen, från och med 1980 har en rättighetskatalog av den typ som förekommer i många andra demokratiska länder. Egendomsskyddet har alltså inte ens fyrtio år på nacken i vårt land. Det behöver utvecklas, inte avvecklas.
Valet 2018 är ett värderingsval. Vilka grundläggande värderingar ska styra vårt samhälle? För Centerpartiet är det självklart att välja vägen framåt. Vi värnar om äganderätten och står på skogsägarnas sida. Inga reservatsbildningar ska få göras mot markägares vilja.

Vi vill omedelbart införa ett moratorium, ett stopp, för att skydda privat skog om inte skälig ersättning kan ges till ägaren. Räcker inte pengarna måste regeringen helt enkelt prioritera vilken skog som ska skyddas. Svårare än så är det inte.

Per Åsling (c)
Riksdagsledamot och ordförande i Skatteutskottet