Därför ska Sverige gå med i eurozonens nya finanspakt

Center-ja med förbehåll. Det är positivt att euroländerna i och med finanspakten tar tydliga steg mot ökad budgetdisciplin och finansiell stabilitet. Som en naturlig följd av vår historia av ansvarstagande, vill Centerpartiet vara med och trygga ekonomin i Europa. Vi säger därför ja till finanspakten. Men vi är samtidigt tydliga i vårt nej till att Sverige inför euron som valuta. Vi ställer också krav på att Sverige som icke-euroland inte ska bli bundet av reglerna i finanspakten, skriver Centerpartiets högsta ledning.

Läs hela debattartikeln på DN

Styrkebesked från regeringen om alkoholpolitiken

Pressmeddelande från Centerpartiet – 2011-09-20

– Dagens höstbudget visar på att regeringen också ser de orosmoln som många av oss tidigare sett vad gäller den ökade alkoholsmugglingen. Att regeringen nu gör halt i sin ambition om att höja alkoholskatten ger oss en ypperlig möjlighet att använda tiden för att skaffa fram underlag till en alkoholpolitik som är i samklang med vår tid och omvärld, säger Per Åsling, riksdagsledamot (c).

– Riksdagens Utredningstjänsts bedömer vi kan se en ökning av illegal införsel av alkoholdrycker när vinstmarginalen ökar för de personer som bedriver illegal handel. Samtidigt visar Tullverkets egna siffror på en 68% ökning av beslag jämfört med tidigare år. Dessa uttalanden och faktiska siffror från myndigheters dagliga verklighet bör vara tillräckligt för oss politiker till att ta nästa steg.

– För mig är det viktigt att vi får klarhet i hur smugglingen och dess effekter ser ut idag. Vi vet att de som drabbas av smugglarnas ökade aktiviteter är våra ungdomar. Gör vi ingenting idag så kommer vi att ha en ohållbar situation i framtiden. En utredning som genomförs i närtid kan förse regeringen med verkningsfulla verktyg till att komma åt den okontrollerade alkoholmarknaden, det som i sin tur behövs för att stärka vår alkoholpolitik, avslutar Per Åsling.

Utred spritsmugglingen nu

Pressmeddelande 1011-06-21

Per Åsling (C): ”Utred spritsmugglingen nu”

– En klar signal om att vi nu omgående behöver se över situationen kring den organiserade handeln med smuggelsprit, säger riksdagsledamoten Per Åsling (C) i en kommentar till ett yttrande till regeringens ekonomiska vårproposition från riksdagens skatteutskott.

Skatteutskottet anser att det är viktigt att förändringar av skatten på alkohol övervägs noggrant så att de inte leder till ökad smuggling och resandeinförsel. Det skulle kunna innebära att skatteintäkterna inte ökar, åtminstone inte i den omfattningen som behövs. Med den reservationen har utskottet inte något att invända mot höjd skatt på alkohol och tobak.

– Utred spritsmugglingen nu. En utredning kommer att ge oss just de data som behövs för att kunna ta fram en politik som är verkningsfull mot smugglingen och de kriminella nätverken. En reservation från skatteutskottet mot ett förslag som är tänkt att ge ökade intäkter måste man ta på största allvar, säger Per Åsling.

Redan i slutet av maj ställde Per Åsling en skriftlig fråga till justitieministern med anledning av den senaste tidens medierapporteringar och debatt kring den illegala alkoholinförseln i landet. Frågan till justitieministern överlämnades till finansminister Anders Borg, som i sitt svar hänvisade till en nyligen antagen strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken).

Åtgärdsprogrammet visar att regeringen under perioden 2011–2015 avser att bygga upp en ändamålsenlig organisation för öppna jämförelser, uppföljning och utvärdering. Här ingår även att se över konsumtions- och försäljningsdata om såväl registrerad som oregistrerad alkohol.

– Detta är utomordentligt bra, men min fråga gällde snarare bristen på en konsekvensanalys av förslaget om att höja alkoholskatterna med hänsyn till dagens illegala införsel och hur detta måhända kommer att eskalera om prisskillnaderna till våra grannländer ökar ytterligare, säger Per Åsling.

Dags att utreda alkoholsmugglingen

Debattartikel till Centerpressens Nyhetsbyrå 2011-06-01

Per Åsling (C): Dags att utreda omfattningen på alkoholsmugglingen

Nyligen kom Tullverkets årsstatistik över beslagtagen smuggelsprit. Siffrorna visar på en enorm ökning, vilket oroar oss alla som värnar den svenska alkoholpolitiken och rättsordningen i landet.

Problemet är att meningarna är delade när det gäller smugglingens utveckling. Polisen och Tullverket menar att den ökar, medan Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet hävdar att den minskar.

Situationen kräver ett klargörande – en utredning vore ett första steg.

Under en längre tid har var och en som läser tidningar nästan dagligen kunnat ta del av notiser om tull- och polisbeslag av stora mängder insmugglad alkohol runt om i landet. Vad som tidigare var en illegal företeelse som begränsade sig till Skåne tycks nu ha spridit sig till hela landet.

Detta är oroande på flera sätt. Dels för att det urholkar vår gemensamma alkoholpolitik att smugglingen florerar som ett okontrollerat inslag i vårt land. Dels för att det från samhällets sida innebär att vi mer eller mindre passivt tillåter kriminella verksamheter att etablera sig och växa allt starkare, med rekryteringar av unga som följd.

Det var ett reportage om organiserad brottslighet i Dagens Industri förra senhösten som fick mig att reagera. Spritsmugglingen beskrevs där som en stor affärsgren, smuggeltrafiken som en del av samhällsstrukturen, där alkoholen endast är ett segment i nätverkens sortiment av illegal handel med varor.

Att köpa smuggelsprit eller piratkopior av märkeskläder innebär ofta ekonomiskt stöd till kriminella nätverk, skrev till exempel polisen i sin årsberättelse 2009.

Därför motionerade jag i höstas om behovet av flera kraftfulla åtgärder för att motverka den illegala handeln med alkoholvaror som pågår runt om i hela landet, bland annat genom att stärka Tull- och Polismyndigheten ytterligare. Det är också främst våra ungdomar som drabbas av denna parallella alkoholförsäljning varför vi behöver ta kontroll över situationen omedelbart.

Nyligen redovisade Tullverket 2010 års statistik över beslagtagen alkohol, som visar att den illegala införseln fortsätter att öka. Jämfört med 2009 beslagtog Tullverket drygt 60 procent mer starksprit under 2010 samtidigt som mörkertalet är stort, enligt Tulltjänstemännen själva.

I mitten av februari i år larmade till exempel den operativa chefen för Tullverket i Stockholms län om att den grova smugglingen i trafiken från Estland och Lettland ökat. Det handlar om lastbilar fyllda till bredden med sprit och öl. Enligt Tullverket ligger genomsnittstransporten av alkoholprodukter som stoppas på 100–200 liter sprit.

Problemet är att trots att Polismyndigheten vittnar om ökad kriminell aktivitet och Tullverket redovisar en ökning av de stora beslagen så menar SoRAD, som förser regeringen med underlag om smugglingens omfattning, att den minskar.

Det är något som varken tullen eller polisen har märkt av. Situationen kräver ett klargörande.

Därför behövs det en utredning som klargör omfattningen på smuggeltrafiken och vilken effekt den illegala handeln har på vår förda politik. Utredningens resultat kan förse regeringen med verktyg till att ta fram verkningsfulla åtgärder mot smugglarna.

Per Åsling
Riksdagsledamot (C)