Grön politik för landsbygden

I dag går inte längre flyttlassen bara från landsbygden till städerna utan även åt andra hållet, om än i blygsam skala. Visserligen fortsätter befolkningen på landsbygden att minska för att fler människor dör än föds. Det är en följd av tidigare års utflyttning. Men utmaningen nu ser helt annorlunda ut än under tidigare decennier, då många såg inflyttning till städer som enda alternativet för att kunna förverkliga sina egna mål och leva det liv man önskar.

Från politiskt håll krävs nytänkande och fantasi kommande år. Offentliga insatser behöver sättas in så att landsbygdsbors fullt rimliga krav på fungerande service och kommunikationer tillgodoses. Det är utgångspunkten för Centerpartiets ihärdiga arbete för att förstärka och vidareutveckla landsbygdsprogrammet.

Trots att EU minskar sin finansiering av landsbygdsutveckling i Sverige, så ökar de totala resurserna med mer än en miljard kommande sex år. Skälet är att den statliga finansieringen ökar med 2,8 miljarder.

Det tryggar en fördubbling av resurserna för utbyggnad av bredband på landsbygden, där lokalt engagemang, stöttat av statliga medel, bidragit till en utbyggnad baserat på fiber.

Dessutom femfaldigas stödet för att bibehålla och utveckla kommersiell service. Det ger en grund för att, kring exempelvis lanthandel eller mack, utforma nya lösningar där kommersiella och offentliga aktörer samverkar för heltäckande service på landsbygden.

Satsning på lantbruk och livsmedelsindustri stärker den sektor som på många håll i landet är basen för den ekonomiska aktiviteten och sysselsättningen på lands- bygden. En stark grön sek- tor skapar också förutsättningar för andra former av företagande. Centerpartiet har i regeringen medverkat
till att sänka lantbrukets skatter med 2,2 miljarder brutto varje år.

De kommande fyra åren måste programmet konkretiseras och vidareutvecklas. Särskilt handlar det om två frågor: Ett tydligt statligt engagemang för att trygga tillgången till förskola och skola för landsbygdsboen- de. För det andra behövs en strategi som underlättar för eldsjälar, entreprenörer och
föreningsliv att gemensamt vidareutveckla servicen till invånare och företag.

Centerpartiets framgång i regeringens budgetarbete har lagt grunden för bättre utveckling på landsbygden. Men för att den verkligen ska ta fart behövs ett idogt politiskt arbete i den dagliga politiken, på alla områden. Därför behövs ett starkt Centerparti i höstens val.

Centerpartiet fixade 3 miljarder till bredband

Pressmeddelande 2014-03-28

Centerpartiet vann förhandlingen om landsbygdsmiljarder

Svensk landsbygd och glesbygd kommer få miljardbelopp i extra tillskott under kommande 7 år efter Centerpartiets förhandlingsseger inför vårpropositionen.
Regeringen tillför landsbygdsprogrammet 2,8 miljarder extra, vilket är mer än EU:s neddragning.
Vi satsar mer pengar totalt i landsbygdsprogrammet denna period än förra, och flera miljarder mer än Socialdemokraterna.

– Det har varit tuffa förhandlingar och det vi ser är en seger för glest befolkade regioner som Jämtlands län, säger Per Åsling, riksdagsledamot Centerpartiet.

Pengarna till bredbandsutbyggnad fördubblas

Satsningen på landsbygdsprogrammet kommer under 2014-2020 innebära över 3 miljarder till bredband.
Det innebär en fördubbling jämfört med tidigare period, från ca 1,6 miljarder till 3,25 miljarder.
Sett årligen innebär det att satsningen stiger från 240 miljoner per år till 464 miljoner per år.

– Det här är en tydligt signal och en rejäl satsning från Centerpartiet som odlar framtidstro i hela landet, säger Per Åsling angående den presenterade satsningen på bredband.

– Vi ska inte ha en digital klyfta på den svenska landsbygden, fortsätter Per Åsling

Med de 700 miljoner till service på landsbygden som presenterades i tisdags visar Centerpartiet tydligt att vi har prioriterat utveckling i hela landet vid budgetförhandlingarna.