Skattekontorsflytten ska stoppas permanent

Centerpartiet har informerats om att nedläggningen av Skatteverkets kontor på nio orter tillfälligt stoppas. Per Åsling, ordförande i skatteutskottet, har varit skarpt kritisk till de tidigare planerna och Centerpartiet tog därför initiativ till en aktuell debatt i riksdagen.

– Det visar hur viktigt det är att vi via aktivt oppositionsarbete lyckats tvinga Skatteverket och regeringen att bromsa flyttcirkusen. Vår inställning är att flytten ska stoppas permanent. Vi kommer vara som iglar på myndigheter och regeringen, säger Per Åsling.

Regeringen har så här långt aviserat att Statskontoret fått i uppdrag att titta på myndigheternas lokalisering. Per Åsling – som varit med och skrivit brev till statsminister Stefan Löfven i ärendet – menar att ett uppdrag inte räcker.

Regleringsbreven bör skrivas om.

– Man får inte ha ett uppdrag till Statskontoret som förevändning att inte vidta några åtgärder. Nu har Skatteverket gett regeringen extra arbetstid och därför kan man kräva mer än bara ett uppdrag, säger Per Åsling.

– Ett uppdrag till Statskontoret är i min värld lite för svagt. Jag tycker Stefan Löfven ska se till att skriva om regleringsbreven omgående och stoppa centraliseringen. Det går att göra med kort varsel, säger Per Åsling.

Berörda skattekontor finns på följande orter:
Enköping
Hudiksvall
Ludvika
Lycksele
Mariestad
Simrishamn
Vetlanda
Värnamo
Ängelholm

Service är en nyckel till de nya jobben

Grunden för att vi ska kunna bo, leva och verka i hela Jämtlands län och i hela landet är att det finns jobb. Därför är en politik som gynnar jobbskapandet i växande företag nödvändig. I vårt län växer nio av tio nya jobb fram i små och nya företag. Om jobben ska bli fler måste vi underlätta för de som skapar jobben, alltså de företagsamma människorna.

Allt detta kan framstå som enkelt och logiskt. Likväl är vi alltför få som i kommuner, regioner och i riksdagen driver en sådan politik. För oss som centerpartister är det självklart att landsbygden ska ha en fungerande ekonomi, stå på egna ben, och inte vara beroende av staten.

Många upplever att grundläggande samhällsfunktioner blivit allt glesare. En grundläggande service på rimligt avstånd från där man bor och verkar är en förutsättning för att en ort ska överleva på längre sikt.

Vi vill därför införa en servicegaranti som innebär rätt till en grundläggande offentlig service i hela landet. Det innebär konkret en lägsta nivå – ett golv – på tillgången till samhällstjänster och service som vi som medborgare i Sverige har rätt till, oavsett var i landet man bor.

Viktiga delar i en grundläggande service i hela landet är fortsatta bredbandssatsningar, rätt till postservice, tillgång till försäkringskassa, arbetsförmedling och närvarande polis, uppföljning av mobiltelefonioperatörernas utfästelser om täckning etcetera.

Offentliga aktörer, exempelvis Posten, agerar på ett oacceptabelt sätt genom neddragning av service. Därför har Centerpartiet i Jämtlands län sett till att PTS, Post- och Telestyrelsen som är den statliga myndighet som kontrollerar Posten, ser över Postens neddragningar i Härbärgsdalen. Vi såg också till att den statliga serviceutredaren Catharina Håkansson Boman gjorde en resa till Kallsedet och på plats fick information om de utmaningar som invånarna ställs inför. Vi vill uppmuntra nya moderna servicelösningar där samordning av olika funktioner kan ske. Vi hoppas att Lidsjöberg kan bli ett pilotprojekt som bildar modell för övriga landet. Tack vare att PTS och länsstyrelsen nu granskar Härbärgsdalen räknar vi med att postlådorna kommer till användning igen.

Självklart är också den kommersiella servicen, affären, bankomaten och bilverkstaden, en viktig förutsättning för landsbygdens och hela landets tillväxt. Få av oss är beredda att bo och driva företag på en plats där det är ett stort och tidskrävande projekt att tanka bilen eller att köpa några liter mjölk.

Den politik vi fört, exempelvis i det kommande Landsbygdsprogrammet, ger möjlighet för fler lanthandlare, fler tankstationer och apotek och andra kommersiella nyckelfunktioner att finns kvar, utvecklas och nyetableras i hela landet. Denna satsning måste fortsätta!

Per Åsling, riksdagsledamot C
Eva Hellstrand, gruppledare landstinget C

Grön politik för landsbygden

I dag går inte längre flyttlassen bara från landsbygden till städerna utan även åt andra hållet, om än i blygsam skala. Visserligen fortsätter befolkningen på landsbygden att minska för att fler människor dör än föds. Det är en följd av tidigare års utflyttning. Men utmaningen nu ser helt annorlunda ut än under tidigare decennier, då många såg inflyttning till städer som enda alternativet för att kunna förverkliga sina egna mål och leva det liv man önskar.

Från politiskt håll krävs nytänkande och fantasi kommande år. Offentliga insatser behöver sättas in så att landsbygdsbors fullt rimliga krav på fungerande service och kommunikationer tillgodoses. Det är utgångspunkten för Centerpartiets ihärdiga arbete för att förstärka och vidareutveckla landsbygdsprogrammet.

Trots att EU minskar sin finansiering av landsbygdsutveckling i Sverige, så ökar de totala resurserna med mer än en miljard kommande sex år. Skälet är att den statliga finansieringen ökar med 2,8 miljarder.

Det tryggar en fördubbling av resurserna för utbyggnad av bredband på landsbygden, där lokalt engagemang, stöttat av statliga medel, bidragit till en utbyggnad baserat på fiber.

Dessutom femfaldigas stödet för att bibehålla och utveckla kommersiell service. Det ger en grund för att, kring exempelvis lanthandel eller mack, utforma nya lösningar där kommersiella och offentliga aktörer samverkar för heltäckande service på landsbygden.

Satsning på lantbruk och livsmedelsindustri stärker den sektor som på många håll i landet är basen för den ekonomiska aktiviteten och sysselsättningen på lands- bygden. En stark grön sek- tor skapar också förutsättningar för andra former av företagande. Centerpartiet har i regeringen medverkat
till att sänka lantbrukets skatter med 2,2 miljarder brutto varje år.

De kommande fyra åren måste programmet konkretiseras och vidareutvecklas. Särskilt handlar det om två frågor: Ett tydligt statligt engagemang för att trygga tillgången till förskola och skola för landsbygdsboen- de. För det andra behövs en strategi som underlättar för eldsjälar, entreprenörer och
föreningsliv att gemensamt vidareutveckla servicen till invånare och företag.

Centerpartiets framgång i regeringens budgetarbete har lagt grunden för bättre utveckling på landsbygden. Men för att den verkligen ska ta fart behövs ett idogt politiskt arbete i den dagliga politiken, på alla områden. Därför behövs ett starkt Centerparti i höstens val.

700 miljoner till landsbygdsservice

Annie Lööf tillkännagav i dag att regeringen satsar 700 miljoner till lokal service på landsbygden. Pengarna fördelas över 7 år och ska användas för att ge god tillgång till kommersiell service i glesbygd och landsbygd. Den första satsningen på 100 miljoner kommer i vårändringsbudgeten för 2014. Det innebär att pengarna kan användas redan i år för att stötta lanthandlare, mackar och annan lokal service.

– Tillgång till service är helt avgörande för en bygds attraktionskraft. Serviceställen är ofta en motor för utveckling på landsbygden, och därför är det här en mycket viktig satsning, säger Per Åsling.

– De senaste veckorna har jag besökt Borgvattnet och Kallsedet, två byar med mycket engagerade handlare. Där efterfrågades just den här sortens satsningar från samhället för att skapa långsiktighet och utveckling av servicen, fortsätter Per Åsling.

Regeringen har redan satsat 145 miljoner under åren 2009-2014 på stöd till kommersiell service. Nu blir det alltså en rejäl ambitionshöjning för kommande år.

I januari 2014 tillsatte Annie Lööf dessutom en utredning som ska se över hur staten ytterligare kan stödja tillgången till kommersiell service i glesbygd.

Utredaren Catharina Håkansson-Boman reste runt i länet i förra veckan för att få en bild av vardagen för serviceföretagare. Resan avslutades med ett välbesökt öppet möte i Trångsviken där många serviceföretagare gav förslag på lösningar. Ett syfte med utredningen är också att hitta samordningsmöjligheter mellan kommersiell och offentlig service.