Påverka idéprogrammet!

Just nu pågår remissbehandlingen av Centerpartiets nya idéprogram. Det har blivit stort fokus på programförslaget som kommer från en arbetsgrupp, vilket i sig är positivt. Till skillnad mot när moderater och socialdemokrater tidigare presenterade sina nya idéprogram så har det nu både internt och i övriga samhället uppstått en livlig diskussion.

Jag vill vara tydlig och påpeka att det är en process som pågår. Det är varken dramatiskt eller farligt att tycka olika. Målet med processen är, när den avslutas i samband med en extrastämma 22-24 mars, att vi gemensamt i Centerpartiet ska ha fastställt ett grönt idéprogram som bär för framtiden, som engagerar, samtidigt som det utgår från Centerpartiets traditionella grundvärden.

Hittills har fokuseringen kring några enskilda delar i programmet varit olycklig, men samtidigt förståelig. Förslagen upplevs provokativa och utryckta ur sitt sammanhang svårförståeliga. Dessa måste avfärdas och det finns även behov av förtydliganden inom olika områden.

För att skapa tillväxt och utveckling i hela landet finns det delar som jag gärna vill lyfta fram som nydanande, radikala och möjlighetsinriktade. Jag citerar:

”Centerpartiet vill se en rättighetslagstiftning, ett tydligt samhällskontrakt. Alla människors lika värde måste avspeglas i vad människor kan förvänta sig av det samhälle de lever i. Därför är det viktigt att på politisk väg slå fast vad det innebär att vara medborgare. Medborgarnas rättigheter måste framgå i lag så att de kan försvaras.

Demokratiska rättigheter och ett grundläggande socialt och ekonomiskt skyddsnät är viktiga delar av ett tydligt samhällskontrakt. Centerpartiet anser också att det är viktigt att garantera människors rätt till fysisk, intellektuell och digital infrastruktur.

För att ett samhälle ska fungera och vara attraktivt för både boende, företag och besökare krävs en fungerande samhällsservice. Det är därför viktigt att det offentliga samhället tar ett ansvar för grundläggande service i hela landet.”

”Centerpartiet anser att alla ska kunna välja att bo, leva och förverkliga sina drömmar hur och var man vill. Olika delar av landet har olika förutsättningar och utmaningar. Detta gäller såväl städer som landsbygd. Samtidigt måste också den rättighetslagstiftning och det samhällskontrakt som Centerpartiet eftersträvar erbjuda en grund för möjligheten till livskraft i alla delar av Sverige. Tillgång till olika former av infrastruktur spelar en avgörande roll för att hela landet ska ha goda förutsättningar att utvecklas.

Makten ska ligga så nära människan som möjligt. Med decentralisering som verktyg vill Centerpartiet ge varje människa och varje del av landet makt att ta itu med de egna utmaningarna. En utveckling i federal riktning med omfördelning av makt till regional och lokal nivå är viktig för att varje del av landet ska kunna utvecklas. Genom decentraliserad lagstiftnings- och beskattningsrätt får varje del av Sverige redskap för att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det är också viktigt att motverka överdriven byråkrati och regelverk som motverkar entreprenörskap och utveckling.”

Dessa förslag är både ideologiskt och konstitutionellt intressanta eftersom de skulle innebära att det i svensk lagstiftning slås fast att människor ska ha samma möjligheter att bo och verka i hela landet.

Bra grundförutsättningar för landsbygdsutveckling genom att skapa nya politiska verktyg för regionala och lokala Sverige. Skattebaser att omvandla till regionala kan vara skogs- och företagsbeskattning men också nya som skatt på mineralbrytning och energiproduktion som exempelvis vattenkraft. Dessutom möjliggör det skapande av nya ekonomiska förutsättningar runt om i bygderna.

Jag håller med Lena Mellin på Aftonbladet när hon säger att det är ”pigga idéer /…/ som större regional frihet att ta ut skatt och stifta lagar”.