Uppföljning av flyttade tjänster

Brev till Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf

Information angående omlokalisering av tjänster till Tillväxtverket i Östersund

Som en del av den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag om en omlokalisering av 10 000 statliga arbetstillfällen meddelade regeringen i augusti 2017 att 20 jobb skulle omlokaliseras till Tillväxtverket i Östersund. Dessa 20 jobb skulle då adderas till de vid tillfället cirka 80 befintliga jobben på myndigheten i Östersund.

Omlokaliseringen skulle enligt regeringens direktiv vara verkställd i november 2018. Nu har det framkommit uppgifter om att enbart fyra tjänster rent fysiskt flyttat till Östersund. Även om antalet tjänster gått från 80 fast anställda till att dag uppgå till 100 så har antalet tjänster i Stockholm enligt uppgifter inte minskat.

Det är givetvis positivt att nya tjänster tillkommer på Tillväxtverket i Östersund men samtidigt var uppdraget till Tillväxtverket tydligt: jobb ska omlokaliseras.

Statliga myndigheter lokaliseras i för liten omfattning till alla delar av landet. Än värre är att befintliga myndigheter som redan utlokaliserats i vissa fall arbetar aktivt för att centralisera sig själva tillbaka till storstadsområdena eller centralorter.

Det är anmärkningsvärt och förvånande att omlokalisering av tjänster inte skett till Tillväxtverkets kontor i Östersund trots tydliga direktiv från regeringen.

Landsbygdskommitténs förslag om en omlokalisering av 10 000 statliga jobb från Stockholmsregionen till andra regioner i landet pekar ut en tidsram på fem till sju år inom vilket målet ska vara nått. Det är ett konkret, siffersatt mål och ett stort kliv mot fler statliga jobb i hela landet. För att det ska kunna bli verklighet är det en förutsättning att alla myndigheter som fått tydliga direktiv om omlokalisering fullföljer dessa inom satta tidsramar.

Jag vill mot denna bakgrund be om ett möte med Generaldirektör Gunilla Nordlöf för att få mer information om hur processen sett ut och framgent ser ut för att verkställa beslutet om en omlokalisering av 20 tjänster till Tillväxtverket i Östersund.

Med vänliga hälsningar,
Per Åsling
Riksdagsledamot för Jämtland (C)