Seminarium om internationellt samarbete mot skatteflykt

skattehearing-w
Efter avslutat seminarium.

Skatteutskottets seminarium ”internationellt samarbete mot skatteflykt” var välbesökt och mycket lyckat, med bredd i presentationer och diskussioner, samt medverkande från OECD, Svenskt näringsliv, Diakonia med flera. Seminariet avrundades med finansminister Magdalena Anderssons genomgång av vad regeringen gör på området.

OECD inledde tillsammans med G 20-länderna under våren 2013 ett stort och övergripande arbete med att se över de internationella skatteprinciperna på centrala områden med syfte att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster, BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting). Arbetet har bedrivits enligt en handlingsplan för arbetet inom 15 olika åtgärdsområden. Sverige deltar aktivt i de olika arbetsgrupper som utför det konkreta arbetet.

Utvecklingsländerna är stora förlorare när det gäller skatteflykt. Inom BEPS-projektet har en strategi utvecklats för att involvera utvecklingsländerna i projektet. Deras medverkan är nödvändig om man ska nå global skattestandard av olika slag som är effektiv mot skatteflykt och som därmed även kan bidra till en positiv utveckling i dessa länder.

Seminariet avsåg att belysa vad projektet kan förväntas betyda globalt, för Sverige, det svenska skattesystemet och för svenska företag. En annan väsentlig fråga rör utvecklingsländernas medverkan i projektet och deras möjligheter att implementera BEPS-projektets resultat.

Program:
Per Åsling (C), Skatteutskottets ordförande inledde seminariet
Grace Perez-Navarro, OECD, presenterade OECD:s arbete mot vinstförflyttning och baserodering
Anna Ryott, Swedfund, berättade om Swedfunds arbete mot internationell fattigdom, och ger perspektiv på OECD:s projekt
Penny Davies, Diakonia, talade om skatteflyktens konsekvenser för tredje världen
Krister Andersson, Svenskt Näringsliv, kommenterade OECD:s handlingsplan och framtiden
Yvonne Bertlin, AstraZeneca, beskrev konsekvenserna av OECD:s projekt för ett stort multinationellt företag
Magdalena Andersson, finansminister, berättade om regeringens syn på BEPS-arbetet
Leif Jakobsson (S), Skatteutskottets vice ordförande, avslutade seminariet